Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt na schade, door een onvoorziene gebeurtenis, de kosten voor het wegruimen en/of afbreken van de beschadigde verzekerde zaken op het risicoadres.

Wat is verzekerd?

Uw heeft het bedrijfsgebouw/bedrijfsuitrusting bij ons verzekerd en door een gedekte gebeurtenis ontstaat daaraan schade. Waardoor een deel of geheel moet worden opgeruimd. De kosten die daar mee gemoeid zijn worden vergoed door deze verzekering. Het moet dan altijd gaan om zaken die zich boven de grond bevinden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is door u zelf opgegeven. U heeft dekking tot dit bedrag.

Welke gebeurtenissen vallen onder de dekking?

Wij vergoeden de opruimingskosten als de schade veroorzaakt is door:

- blikseminslag;

- brand en het blussen daarvan;

- luchtverkeer;

- ontploffing;

- overspanning door bliksem.

Vergoeding extra gemaakte kosten na schade

Boven het verzekerd bedrag worden de kosten van een deskundige die u na schade inschakelt vergoed tot maximaal het bedrag dat wij aan onze deskundigen vergoeden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit wanneer de schade is ontstaan door bij storm, schade door neerslag, aardbeving, aanrijding, diefstal, mest door uit- en overstromen mestbassin en door grondwater. Ook niet als schadeoorzaak is opzet en illegale activiteiten zijn.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Ook worden de opruimingskosten niet verzekerd voor schade welke is ontstaand door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt

Als de situatie van uw bedrijfsgebouw wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten in het gebouw wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u ons daarover informeren. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.