Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw. Het gaat daarbij o.a. om schade door brand, blikseminslag, ontploffing.

Wat is verzekerd?

Uw gebouw is verzekerd bij schade door brand, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem en ontploffing.

Verzekerd bedrag

Uw gebouw is verzekerd tot een maximumbedrag, de herbouwwaarde. Als de schade te repareren is, vergoeden we die kosten, anders de herbouwwaarde. In sommige gevallen wordt op basis van verkoopwaarde of sloopwaarde schade afgewikkeld. Dat is verder in de polisvoorwaarden geregeld.

Extra kosten na schade

Na schade worden extra kosten vergoed tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag. Dat zijn kosten van noodvoorzieningen.        

Extra informatie

Ook extra herstelkosten gemaakt op last van de overheid en bereddingskosten worden vergoed tot 100%.

Keuze: Glasdekking

Deze aanvullende verzekerding dekt schade door glasbreuk van uw gebouw of ruimte door een onzekere gebeurtenis en beschadiging van beschildering en belettering van het glas na breuk.

Keuze: Inventaris

Met deze aanvullende dekking is de inventaris verzekerd die in het verzekerde gebouw
aanwezig is tegen schade door brand, storm, hagel en diefstal. Inventaris zijn roerende zaken, daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld gereedschap en niet zelfrijdende werktuigen.

Extra informatie

De vergoeding is op basis van nieuwwaarde. Buiten de gebouwen op het risico-adres is de dekking beperkt.

Keuze: Opruimingskosten

Deze aanvullende dekking dekt de kosten voor het oppakken, wegruimen en/of afbreken van verzekerde zaken op het risicoadres na een gedekte schade. De opruimingskosten zijn verzekerd op basis van dezelfde dekking die voor het verzekerde gebouw van toepassing is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij storm, schade door neerslag, aardbeving, aanrijding, diefstal, mest door uit- en overstromen mestbassin. Ook schade door opzet en illegale activiteiten is niet verzekerd.

Schade door grondwater

Schade die ontstaat door grondwater is niet verzekerd.

Onderdelen die niet bij het gebouw horen

Niet verzekerd is schade aan onderdelen die niet bij uw gebouw horen. Zoals zonweringen, antennes en lichtreclames. Dit kan wel apart meeverzekerd worden.

Huur

Huurderving is niet meeverzekerd.

Tuinaanleg

De kosten voor het opnieuw aanleggen van de beplanting of de tuin na schade is niet verzekerd.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Schade door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Schade door overstroming of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook is niet gedekt schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade door storm geldt een eigen risico van 2‰ van het verzekerd bedrag per gebeurtenis met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.150,-.

Voor de inventaris geldt er een standaard eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Afspraken

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw pand leeg staat, bent u slechts beperkt verzekerd.

Uw situatie of de situatie van uw gebouw wijzigt

Als de situatie van uw gebouw wijzigt, bijvoorbeeld doordat de activiteiten in het gebouw wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u ons daarover informeren. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de locaties die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.