Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u binnen Nederland juridische hulp van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. als een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of agrarisch (loon)bedrijf.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U kunt van BrandMR een telefonisch advies krijgen of een eenmalig schriftelijk advies, ook als er geen sprake is van een juridisch geschil. Is er wel een geschil, dan kunt u daarnaast ook volledige rechtsbijstand krijgen. In alle gevallen wordt bijstand of advies gegeven uitsluitend op basis van Nederlands recht en binnen uw verzekerde hoedanigheid.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant ondanks diverse verzoeken te betalen? Dan neemt BrandMR het incassotraject van u over.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto veroorzaakt door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Mediation

Denkt BrandMR dat de zaak opgelost kan worden via mediation, ook problemen tussen (ex)bedrijfspartners? Dan kan BrandMR een mediator inschakelen. Vergoed worden maximaal 5 sessies.

Quota en Milieu

Rechtshulp bij geschillen over quota en milieu tussen bedrijven onderling en verhaal van schade wegens aantasting milieu.

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor kunt u in het pakket de rechtsbijstand particulier sluiten.

Belastingen

Uitgesloten is o.a. juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Voorziene gebeurtenissen

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

U kunt een beroep doen op deze verzekering als uw financiële belang bij de zaak minstens  450,- is. Dit geldt niet als het om juridische adviezen gaat. Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Externe kosten

Voor externe kosten wordt maximaal  50.000,- per gebeurtenis incl. btw vergoed. Bij een arbeidsrechtzaak waarbij een statutair directeur betrokken is of bij juridische problemen/geschillen die te maken hebben met het door u leveren van goederen en/of diensten, wordt maximaal  25.000,- per gebeurtenis incl. btw vergoed. Bij een incassoprocedure geldt een maximale vergoeding van  10.000,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij juridische conflicten uitsluitend in Nederland. Of anders indien dit bij het betreffende artikel in de voorwaarden is opgenomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij BrandMR voordat u andere actie onderneemt. Zij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.