Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u binnen Nederland juridische hulp van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. als een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of agrarisch (loon)bedrijf.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U kunt van BrandMR een telefonisch advies krijgen of een eenmalig schriftelijk advies, ook als er geen sprake is van een juridisch geschil. Is er wel een geschil, dan kunt u daarnaast ook volledige rechtsbijstand krijgen. In alle gevallen wordt bijstand of advies gegeven uitsluitend op basis van Nederlands recht en binnen uw verzekerde hoedanigheid.

Extra informatie

BrandMR heeft gespecialiseerde advocaten in dienst die u bij kunnen staan in een gerechtelijke of administratieve procedure. Wilt u toch zelf een rechtshulpverlener, zoals een advocaat, kiezen dan kan dat. U maakt dan de keuze en geeft dat door aan BrandMR, U mag de rechtshulpverlener niet zelf inschakelen. Dat doet BrandMR voor u. Doet u dat toch? Dan vergoedt BrandMR de kosten daarvan niet.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant ondanks diverse verzoeken te betalen? Dan neemt BrandMR het incassotraject van u over.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto veroorzaakt door iemand anders. Of als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.

Mediation

Denkt BrandMR dat de zaak opgelost kan worden via mediation, ook problemen tussen (ex)bedrijfspartners? Dan kan BrandMR een mediator inschakelen. Vergoed worden maximaal 5 sessies.

Extra informatie

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing. Vaak zien partijen deze oplossing echter niet meer, omdat ze direct in het conflict verwikkeld zijn.

Een mediator kan dit veranderen. Een mediator legt niets op en neemt geen standpunt in, maar laat de partijen zelf de oplossing bepalen. Het uitgangspunt is vrijwilligheid en de tegenpartij moet mee willen doen. De uitkomst legt de mediator vast in een overeenkomst.

Quota en Milieu

Rechtshulp bij geschillen over quota en milieu tussen bedrijven onderling en verhaal van schade wegens aantasting milieu.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

BrandMR beoordeelt of er een redelijke kans van slagen is om het resultaat te bereiken dat u wenst. Als er geen redelijke kans van slagen (meer) is, dan laat BrandMR u dat gemotiveerd weten. In de geschillenregeling in de polisvoorwaarden is vastgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze beoordeling.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor kunt u in het pakket de rechtsbijstand particulier sluiten.

Belastingen

Uitgesloten is o.a. juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Voorziene gebeurtenissen

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Maximum kosten en drempel

U kunt een beroep doen op deze verzekering als uw financiële belang bij de zaak minstens € 450,- is. Dit geldt niet als het om juridische adviezen gaat. Er geldt geen eigen risico.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het komt tot een procedure bij de rechter vraagt BrandMR u om een advocaat te kiezen. Dit is in de wet geregeld. U kunt dan toch kiezen voor uw eigen specialist /advocaat van BrandMR óf voor een externe advocaat. BrandMR licht u hierover tijdig en duidelijk in.

Externe kosten

Voor externe kosten wordt maximaal € 50.000,- per gebeurtenis incl. btw vergoed. Bij een arbeidsrechtzaak waarbij een statutair directeur betrokken is of bij juridische problemen/geschillen die te maken hebben met het door u leveren van goederen en/of diensten, wordt maximaal € 25.000,- per gebeurtenis incl. btw vergoed. Bij een incassoprocedure geldt een maximale vergoeding van € 10.000,-.

Extra informatie

Het gaat hier om een rechtshulpverlener die ingeschakeld wordt buitenom BrandMR maar wel met toestemming van BrandMR.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij juridische conflicten uitsluitend in Nederland. Of anders indien dit bij het betreffende artikel in de voorwaarden is opgenomen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij BrandMR voordat u andere actie onderneemt. Zij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

U verzekert zich van juridische ondersteuning door specialisten van BrandMR. Meld daarom altijd eerst uw zaak bij BrandMR. BrandMR gaat altijd eerst zelf voor u aan de slag. Schakel nooit zelf een advocaat in!

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.