Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u binnen Nederland juridische hulp van SRK Rechtsbijstand als een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U kunt van SRK een telefonisch advies krijgen of een eenmalig schriftelijk advies, ook als er geen sprake is van een juridisch geschil. Is er wel een geschil, dan kunt u daarnaast ook volledige rechtsbijstand krijgen. In alle gevallen wordt bijstand of advies gegeven uitsluitend op basis van Nederlands recht en binnen uw verzekerde hoedanigheid.

Extra informatie

SRK heeft gespecialiseerde advocaten in dienst die u bij kunnen staan in een gerechtelijke of administratieve procedure. Wilt u toch zelf een rechtshulpverlener zoals een advocaat kiezen dan kan dat. U maakt dan de keuze en geeft dat door aan SRK, U mag de rechtshulpverlener niet zelf inschakelen. Dat doet SRK voor u. Doet u dat toch? Dan vergoedt SRK de kosten daarvoor niet.

Keuze: incasso

Weigert een opdrachtgever of klant ondanks diverse verzoeken te betalen? Dan neemt SRK het incassotraject van u over. U kunt deze dekking apart meeverzekeren.

Mediation

Denkt SRK dat de zaak opgelost kan worden via mediation? Dan kan SRK een mediator inschakelen. Deze verzekering dekt alleen uw kosten voor mediation, niet de kosten van de tegenpartij. Vergoed worden maximaal 5 sessies

Extra informatie

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing. Vaak zien partijen deze oplossing echter niet meer, omdat ze direct in het conflict verwikkeld zijn.

Een mediator kan dit veranderen. Een mediator legt niets op en neemt geen standpunt in, maar laat de partijen zelf de oplossing bepalen. Het uitgangspunt is vrijwilligheid en de tegenpartij moet mee willen doen. De uitkomst legt de mediator vast in een overeenkomst.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Extra informatie

SRK beoordeelt of er een redelijke kans van slagen is om het resultaat te bereiken dat u wenst. Als er geen redelijke kans van slagen (meer) is, dan laat SRK u dat gemotiveerd weten. In de geschillenregeling in de polisvoorwaarden is vastgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze beoordeling.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is o.a. juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Deze verzekering geeft geen rechtsbijstand als de gebeurtenis is ontstaan door motorrijtuigen. U kunt zich daar apart voor verzekeren met een rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot zijn niet verzekerd.

Maximum kosten en drempel

U kunt een beroep doen op deze verzekering als uw financiële belang bij de zaak minstens € 450,- is. Dit geldt niet als het om juridische adviezen gaat. Er geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Kiest u bij een gerechtelijke procedure over door u geleverde goederen of diensten zelf een rechtshulpverlener of advocaat dan kan dat. Maximaal wordt dan door SRK € 25.000,- vergoed.

Bij een incassoprocedure geldt in die gevalen een maximum vergoeding van € 10.000,-.

Deze beperkingen in de vezekerde bedragen gelden niet als u gebruik maakt van een SRK advocaat.

Keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

{Uitleg wanneer wel/niet. Eventueel voorbeeld}

Keuze rechtshulverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het komt tot een procedure bij de rechter vraagt SRK u om een advocaat te kiezen. Dit is in de wet geregeld. U kunt dan toch kiezen voor uw eigen specialist /advocaat van SRK óf voor een externe advocaat. SRK licht u hierover tijdig en duidelijk in.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij juridische conflicten uitsluitend in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij SRK voordat u andere actie onderneemt. Zij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

U verzekert zich van juridische ondersteuning door specialisten van SRK. Meld daarom altijd eerst uw zaak bij SRK. SRK gaat altijd eerst zelf voor u aan de slag. Schakel nooit zelf een advocaat in! 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.