Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u binnen Nederland juridische hulp van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. als een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers.

Bedrijfsvoering of beroepspraktijk

U kunt van BrandMR een telefonisch advies krijgen of een eenmalig schriftelijk advies, ook als er geen sprake is van een juridisch geschil. Is er wel een geschil, dan kunt u daarnaast ook volledige rechtsbijstand krijgen. In alle gevallen wordt bijstand of advies gegeven uitsluitend op basis van Nederlands recht en binnen uw verzekerde hoedanigheid.

Incasso

Weigert een opdrachtgever of klant ondanks diverse verzoeken te betalen? Dan neemt BrandMR het incassotraject van u over.

Mediation

Denkt BrandMR dat de zaak opgelost kan worden via mediation? Dan kan BrandMR een mediator inschakelen. Deze verzekering dekt alleen uw kosten voor mediation, niet de kosten van de tegenpartij. Vergoed worden maximaal 5 sessies

Wat is niet verzekerd?

U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten, net als gebeurtenissen die u had kunnen voorzien toen u de verzekering afsloot.

Privé-geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van uw beroep of bedrijf (hoedanigheid) vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Belastingen

Uitgesloten is o.a. juridische hulp bij een conflict over belastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.

Verkeer

Deze verzekering geeft geen rechtsbijstand als de gebeurtenis is ontstaan door motorrijtuigen. U kunt zich daar apart voor verzekeren met een rechtsbijstandverzekering motorrijtuigen.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

BrandMR beoordeelt of er een redelijke kans van slagen is om het resultaat te bereiken dat u wenst. Als er geen redelijke kans van slagen (meer) is, dan laat BrandMR u dat gemotiveerd weten. In de geschillenregeling in de polisvoorwaarden is vastgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze beoordeling.

Maximum kosten en drempel

U kunt een beroep doen op deze verzekering als uw financiële belang bij de zaak minstens  450,- is. Dit geldt niet bij een juridisch advies. Er geldt geen eigen risico. Kiest u bij een gerechtelijke procedure zelf een rechtshulpverlener of advocaat, dan wordt maximaal  50.000,- vergoed. Deze beperking geldt niet als u gebruik maakt van een advocaat van BrandMR.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij juridische conflicten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij BrandMR voordat u andere actie onderneemt. Zij proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.