Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de kosten van reconstructie van uw administratie nadat deze verloren is gegaan na een schade op uw agrarisch bedrijf.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de kosten van de reconstructie van uw administratie van uw bedrijf als uw bedrijf stilvalt door brand, storm, inslag hagelstenen, luchtverkeer, blikseminslag, sneeuwdruk, ontploffing of overspanning door bliksem. Ook bent u verzekerd voor de bedrijfsschade veroorzaakt door aanrijding, diefstal, neerslag, olie, rook en roet, vandalisme en water of stoom.

Verzekerd bedrag

Tot het verzekerd bedrag worden vergoed de reconstructiekosten van de administratie die tijdens de uitkeringstermijn ontstaan. Niet gedekt is de materiële schade zelf en de opruimingskosten.

Reconstructiekosten door een onzekere gebeurtenis elders

Ook door gebeurtenissen buiten uw bedrijf kan het voorkomen dat uw administratie hersteld moet worden. In een aantal gevallen vergoeden wij dan ook de reconstructiekosten, die gedurende de uitkeringstermijn ontstaan. In de aanvullende voorwaarden vindt u een opsomming van de situaties waarvoor deze verzekering dekking biedt.

Reconstructiekosten door schade of verlies op bijzondere plekken

Reconstructiekosten ontstaan door schade aan Inventaris/Goederen op bijzondere plekken worden in een aantal gevallen ook vergoed. In de aanvullende voorwaarden vindt u een opsomming van de situaties waarvoor deze verzekering dekking biedt.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, slijtage, constructiefouten en milieuschade. Ook schade door opzet, illegale activiteiten en schade door een sprinklerinstallatie is niet verzekerd.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Extra kosten door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Schade door grondwater, door het terugstromen van water via afvoerleidingen en schade als gevolg van neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt, is niet verzekerd.

Meer uitsluitingen

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de uitsluitingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering keert maximaal 52 weken uit.

Eigen Risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Preventie

Voor deze verzekering kunnen wij u verzoeken aanvullende preventiemaatregelen te treffen. Doet u dit niet en ontstaat of verergert de schade door het niet nemen van de geëiste preventiemaatregelen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Risicowijziging

Als het gebruik van uw bedrijfsgebouw en/of de activiteiten van uw bedrijf wijzigen, moet u ons daarover informeren. Doet u dit niet en heeft u schade die verband houdt met de eerder genoemde wijzigingen, dan zijn wij niet verplicht om de schade te vergoeden.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.