Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering verzekert de kosten van reconstructie van uw administratie nadat deze verloren is gegaan na een schade op uw hippisch bedrijf.

Wat is verzekerd?

Als schade aan uw bedrijfsruimte ontstaat of uw inventaris of goederen in uw bedrijfsruimte worden beschadigd of gaan verloren door een onzekere gebeurtenis en uw administratie moet daardoor worden hersteld. Via deze verzekering worden dan de kosten van de reconstructie betaald.

Verzekerd bedrag

Vergoed worden de reconstructiekosten van de administratie tot het verzekerd bedrag die tijdens de uitkeringstermijn ontstaan. Niet gedekt is de materiële schade zelf en de opruimingskosten.

Extra informatie

De oorzaak van de gedekte schade is brand, storm, diefstal, neerslag, luchtverkeer, blikseminslag, overspanning door bliksem, aanrijding, ontploffing, vandalisme, geweld tegen persoon/afperssing.

Storing nutsvoorziening

Schade door het wegvallen van de watervoorziening, elektriciteits- of gaslevering of internetverbinding als het toeleveringsbedrijf getroffen wordt door een gebeurtenis waarvoor u zelf ook op deze verzekering verzekerd bent.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, constructiefouten en milieuschade. Ook schade door opzet, illegale activiteiten en schade door een sprinklerinstallatie is niet verzekerd.

Boetes

Boetes zijn niet verzekerd. Bijvoorbeeld boetes die uw bedrijf krijgt voor contractbreuk of als u niet of te laat een opdracht uitvoert.

Geleidelijke of voorzienbare schade

Extra kosten door slecht of achterstallig onderhoud, bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten of door gebruik van ondeugdelijke materialen is niet verzekerd. Ook is niet verzekerd schade door instorting, slijtage of in- of verzakking.

Waterschade

Extra kosten als gevolg van schade door overstroming, grondwater of door het terugstromen van water via afvoerleidingen is niet gedekt. Ook zijn niet gedekt extra kosten als gevolg van schade door neerslag die op een andere manier dan door lekkage of overlopen van daken, dakgoten en afvoerpijpen binnendringt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Deze verzekering heeft geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert niet langer uit dan het 52 weken.

Extra informatie

Als u niet voldoet aan de afspraken over preventie die wij met u gemaakt hebben, dan keren wij niet altijd uit.

Leegstand

Als uw bedrijfsruimte langer dan twee maanden leeg staat, moet u dat aan ons doorgeven. Er kunnen wijzigingen in de dekking door ontstaan.

Uw bedrijf of de situatie van uw bedrijfsruimte wijzigt

Als de het gebruik van uw bedrijfsruimte wijzigt, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsactiviteiten wijzigen of er worden bouwkundige wijzigingen doorgevoerd moet u ons daarover informeren. Ook als het gebouw gekraakt wordt. In de polisvoorwaarden worden concreet alle wijzigingen genoemd die u door moet geven.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor de bedrijfslocatie(s) die op het polisblad staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk.