Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval of ongeluk schade aan personen en spullen in het motorrijtuig. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een aansprakelijkheidsverzekering van uzelf of een medeverzekerde gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de schade als u of uw inzittenden tijdens het verkeersongeval of ongeluk in het motorrijtuig bent.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal  1.000.000 per gebeurtenis voor alle betrokken inzittenden samen.

Zaakschade

Dit is schade aan of het verloren gaan van roerende zaken. Bijvoorbeeld kleding en brillen.

Overlijden

Bij overlijden van een inzittende vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat, bijvoorbeeld de uitvaartkosten.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden wij de schade die daardoor onstaat. Bijvoorbeeld de schade van inkomstenderving, huishoudelijke hulp of vervoerskosten.

Smartengeld

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.

Speciaal kenmerk

U kunt altijd direct een beroep doen op deze verzekering. Gaat het om een ongeluk of ongeval, dan maakt het niet uit of u (of uw medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk bent.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij schade aan personen in de bagageruimte van het motorrijtuig. Of bij schade die ontstaat omdat een bestuurder het motorrijtuig niet mag besturen (bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs en geen geldig rijbewijs). Of tijdens een racewedstrijd of slipcursus.

Schade aan het motorrijtuig

Schade aan het motorrijtuig is niet verzekerd.

Verhuur

Als het motorrijtuig gebruikt wordt voor verhuur of personenvervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg u of één van uw passagiers geen gordel tijdens het ongeluk terwijl deze wel beschikbaar was in het motorrijtuig? Dan wordt de uitkering verminderd met een percentage eigen schuld. Dit percentage eigen schuld wordt vastgesteld volgens het Nederlandse recht.

Eigen Risico

Er geldt geen eigen risico bij deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geeft dekking in de landen die op uw Internationaal Verzekeringsbewijs staan vermeld en niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Hoe en wanneer betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of aan uw adviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website via www.dezeeuwse.nl/algemeen/contact.