Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade veroorzaakt door of aan uw werkmaterieel verzekerd is. U kunt kiezen voor diverse dekkingen.

Keuze: aansprakelijkheid (WA)

Schade die u met uw werkmaterieel veroorzaakt aan anderen of aan andermans auto of spullen is verzekerd. Dit is een verplichte verzekering voor zelfrijdend (gemotoriseerd) werkmaterieel.

Keuze: beperkt Casco

Uw werkmaterieel is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde.

Extra informatie

De schadeoorzaken waarvoor dekking is zijn: Brand, storm, natuurgeweld, aanrijding met dieren, ruitschade, diefstal, joyriding en verduistering. relletjes, explosie, blikseminslag, zelfontbranding, neerstortend luchtvaartuig (of zaken die uit een luchtvaartuig vallen).

Keuze: casco Uitgebreid

Bij Volledig casco heeft u dezelfde dekking als bij Beperkt casco met een aantal belangrijke uitbreidingen. Met Volledig casco verzekert u uw werkmaterieel tegen bijna alle denkbare risico‘s. Ook heeft u recht op aantrekkelijke extra’s.

Vervangend werkmaterieel

Valt de schade aan uw werkmaterieel onder de dekking van deze verzekering? Dan loopt de dekking door als u vervangend materieel gebruikt.

Schade aan vervoerde zaken

Binnen het onderdeel Wettelijke aansprakelijkheid bent u voor maximaal € 5.000,- verzekerd voor schade aan zaken van derden die zich bevinden in of op het verzekerde werkmaterieel of een aanhangwagen. Onder ‘zaken’ vallen ook de lading of last die met het verzekerde werkmaterieel of aanhangwagen wordt vervoerd of verplaatst.

Keuze: Schade aan eigen zaken

U bent dan binnen het onderdeel Wettelijke aansprakelijkheid verzekerd voor schade aan zaken waarvan u de eigenaar of de houder bent.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, onvoldoende zorg of door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Schade door wedstrijden en ander gebruik

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden of door het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd is niet verzekerd.

Casco Standaard

U kunt ervoor kiezen om uw werkmaterieel Volledig casco (Casco uitgebreid) te verzekeren. Casco standaard is geen keuze-optie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U ontvangt alleen een vergoeding bij total loss of verlies als u o.a. de conformiteitsverklaring aan ons heeft overgedragen.

Extra informatie

De conformiteitsverklaring voor werkmaterieel is te vergelijken met het kentekenbewijs voor auto’s. De conformiteitsverklaring vermeldt het bouwjaar, het chassisnummer en de naam van de fabrikant. Deze gegevens zijn uniek voor het betreffende werkmaterieel en maken het mogelijk om het te identificeren. Het is wettelijk verplicht om bij werkmaterieel een conformiteitsverklaring beschikbaar te hebben

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor WA-schade is € 250,- per gebeurtenis. Voor casco-schade is het eigen risico € 500,- per gebeurtenis. Voor ruitschade is het eigen risico € 150,-. Voor schade aan eigen zaken is het eigen risico € 1.000,- en voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen € 250,-.

Extra informatie

Voor schade door eigen gebrek is geen eigen risico van toepassing. Voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen geldt het volgende: als niet aangetoond kan worden dat, voordat de graafwerkzaamheden plaatsvinden, een graafmelding bij het Kadaster is gedaan, dan is een verhoogd eigen risico van toepassing van 10% van het te vergoeden schadebedrag, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 12.500,-.

Afspraken

Voldoet u niet aan bepaalde eisen of afspraken, dan keren wij soms niet uit of krijgt u een hoger eigen risico. U moet voor bepaalde werkmaterieelobjecten aan onze preventie-eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld een door de Kiwa/SCM goedgekeurd beveiliginssysteem.

Waar ben ik gedekt?

U kunt ervoor kiezen voor de volgende dekkingsgebieden: Nederland, Benelux+Duitsland en Europa. Op verzoek wordt er een groene kaart verstrekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.