Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-vervolguitkering van het UWV. Met de WGA-gatverzekering verzekert u een aanvulling op de WGA-vervolguitkering voor uw werknemers.

Wat is verzekerd?

De WGA-gatverzekering zorgt voor een aanvulling op uw WGA-vervolguitkering. Verzekerd is 70% van het verschil tussen uw inkomen onder de WIA-loongrens en het wettelijk minimumloon. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering.

Wie is verzekerd?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Preventie- en re-integratiediensten

Bij deze verzekering kunt u rekenen op persoonlijke dienstverlening om uw werknemers aan het werk te houden. In geval van ziekte adviseert de WIA-coach over het re-integratieproces.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk verricht.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering vult de WGA-vervolguitkering beperkt aan. En niet de WGA-loonaanvullingsuitkering.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven de WIA-loongrens valt niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw werknemers. En van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat zij zijn aangemeld. De dekking eindigt op de afgesproken eindleeftijd of eerder als de werknemer wordt afgemeld of als de verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.