Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-vervolguitkering van het UWV. Met de WGA-gatverzekering verzekert u een aanvulling op de WGA-vervolguitkering voor uw werknemers.

Extra informatie

Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kan een WGA-vervolguitkering ontvangen. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80%. En wanneer de werknemer minder dan 50% verdient van wat hij met zijn beperkingen zou kunnen verdienen.

Wat is verzekerd?

De WGA-gatverzekering zorgt voor een aanvulling op uw WGA-vervolguitkering. Verzekerd is 70% van het verschil tussen uw inkomen onder de WIA-loongrens en het wettelijk minimumloon. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren is het SV-loon, maar is niet hoger dan de maximale WIA-loongrens.

Wie is verzekerd?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Extra informatie

Onder het werknemerbegrip vallen geen directeuren-grootaandeelhouders.

Preventie- en re-integratiediensten

Bij deze verzekering kunt u rekenen op persoonlijke dienstverlening om uw werknemers aan het werk te houden. In geval van ziekte adviseert de WIA-coach over het re-integratieproces.

Extra informatie

De WIA-coach maakt inzichtelijk wat er met het inkomen van uw werknemer gebeurt als hij niet (voldoende) re-integreert. Zijn er mogelijkheden voor re-integratie? Dan volgt een persoonlijke intake om samen een coachingsplan op te stellen. Hierin staat onder andere welke re-integratieactiviteiten ingezet kunnen worden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk verricht.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Extra informatie

Dit geldt tevens wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Extra informatie

De periode van een halfjaar kan korter zijn. Dat is het geval als de werknemer direct voorafgaand aan deze verzekering al dekking bij een andere verzekeraar had voor hetzelfde risico op minimaal een vergelijkbaar niveau.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering vult de WGA-vervolguitkering beperkt aan. En niet de WGA-loonaanvullingsuitkering.

Loon boven het maximum WIA-loon

Het loon boven de WIA-loongrens valt niet onder de dekking.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers zo snel mogelijk bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Extra informatie

Wijzigingen omtrent werknemers, zoals in- en uitdiensttreding of overlijden, geeft u binnen dertig dagen door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw werknemers. En van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor alle gegevens waarop het premiepercentage wordt gebaseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf het moment dat zij zijn aangemeld. De dekking eindigt op de afgesproken eindleeftijd of eerder als de werknemer wordt afgemeld of als de verzekering eindigt.

Extra informatie

Het pakket of een verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.