Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen een WIA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens verzekerd u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers met een inkomen boven het maximale WIA-dagloon.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, mag niet hoger zijn dan het SV-loon.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan met 70%, 75% of 80% van het salaris dat boven de WIA-loongrens ligt, vermenigvuldigd met arbeidsongeschiktheidspercentage. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaald de hoogte van de uitkering.

Extra informatie

Het loon waarop we de uitkering baseren, mag niet hoger zijn dan het SV-loon.

Wie is verzekerd?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvoor u werknemerspremies moet afdragen die een inkomen boven de WIA-loongrens hebben.

Extra informatie

Onder het werknemerbegrip vallen geen directeuren-grootaandeelhouders. De WIA-loongrens wordt ieder jaar vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is gemaximeerd tot het bedrag dat met u is afgesproken per werknemer.

Extra informatie

Let op: het verzekerd bedrag betekent het maximaal uit te keren bedrag en is niet het maximaal verzekerd salaris.

Preventie- en re-integratiediensten

Bij deze verzekering kunt u rekenen op persoonlijke dienstverlening om uw medewerkers aan het werk te houden. In geval van ziekte adviseert de WIA-coach over het re-integratieproces.

Extra informatie

De WIA-coach maakt inzichtelijk wat er met het inkomen van uw werknemer gebeurt als hij niet (voldoende) re-integreert. Zijn er mogelijkheden voor re-integratie? Dan volgt een persoonlijke intake om samen een coachingsplan op te stellen. Hierin staat onder andere welke re-integratieactiviteiten ingezet kunnen worden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk verricht.

Extra informatie

Komt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst door een verandering in de bedrijfssituatie, zoals een fusie of overname? Dan valt deze werknemer niet onder deze verzekering.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Extra informatie

Dit geldt tevens wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van opzet.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Extra informatie

De periode van een halfjaar kan korter zijn. Dat is het geval als de werknemer direct voorafgaand aan deze verzekering al dekking bij een andere verzekeraar had voor hetzelfde risico op minimaal een vergelijkbaar niveau.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Werknemers met een loon beneden de WIA-loongrens vallen niet onder de dekking.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor de berekening van de uitkering.

Loonsverhoging

loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Dat geldt ook voor verhogingen van het loon die u voor de eerste ziektedag toekent, maar die u betaalt na de eerste ziektedag.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers met een loon boven de WIA-loongrens direct bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Extra informatie

Wijzigingen omtrent werknemers, zoals in- en uitdiensttreding, salariswijziging of overlijden, geeft u binnen dertig dagen door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw werknemers. En van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor alle gegevens waarop het premiepercentage wordt gebaseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.