Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen een WIA-uitkering. Met de WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens verzekerd u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers met een inkomen boven het maximale WIA-dagloon.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan met 70%, 75% of 80% van het salaris dat boven de WIA-loongrens ligt, vermenigvuldigd met arbeidsongeschiktheidspercentage. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaald de hoogte van de uitkering.

Wie is verzekerd?

Werknemers met een arbeidsovereenkomst waarvoor u werknemerspremies moet afdragen die een inkomen boven de WIA-loongrens hebben.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is gemaximeerd tot het bedrag dat met u is afgesproken.

Preventie- en re-integratiediensten

Bij deze verzekering kunt u rekenen op persoonlijke dienstverlening om uw medewerkers aan het werk te houden. In geval van ziekte adviseert de WIA-coach over het re-integratieproces.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Of toen u de verzekering afsloot. Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk verricht.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Werknemers met een loon beneden de WIA-loongrens vallen niet onder de dekking.

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren we een gedeelte van het verzekerd bedrag uit.

Loonsverhoging

loonsverhogingen op of na de eerste ziektedag van uw werknemer zijn niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de WIA.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld ook nieuwe werknemers met een loon boven de WIA-loongrens direct bij ons aan. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Premie

De hoogte van de premie hangt onder andere af van het soort bedrijf dat u heeft en de lonen en leeftijden van uw werknemers. En van het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.