Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. U kunt kiezen uit de dekking Woonhuis Basis of Woonhuis Plus. De basisdekking biedt u dekking voor de meest voorkomende risico's zoals brand, inbraak en lekkage. De plusdekking biedt u daarnaast ook dekking voor schade veroorzaakt door andere onvoorziene gebeurtenissen, zoals schade door vallen, stoten of botsen.

Extra informatie

U kunt de verzekering uitbreiden met de aanvullende dekkingen Glas, Tuin, Duurzaam Wonen en Aansprakelijkheid onroerend goed.
  

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Op de polis wordt geen verzekerd bedrag genoemd. Uw woning is verzekerd op basis van de gegevens die u bij het afsluiten heeft opgegeven.

Extra informatie

Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als u uw woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde

Contra-expertise na schade

Als wij een expert inschakelen, dan mag u dat ook zelf doen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Voor schade door breuk van het glas van uw woning kunt u de aanvullende dekking Glas afsluiten. Die biedt dekking voor onverwachtse gebeurtenissen, zoals glasbreuk. Hierbij geldt geen maximale vergoeding, maar wel een eigen risico van € 75,-. Dit eigen risico kunt u ook afkopen.

Extra informatie

Bij schade door brand of ontploffing is het glas van uw woning standaard verzekerd.

Keuze: tuin

Uw tuin is standaard beperkt gedekt tot maximaal € 5.000,- Wilt u een hogere of uitgebreidere dekking, waaronder ook dekking tegen stormschade? Dat is mogelijk via de aanvullende dekking Tuin. U kunt onder deze dekking het verzekerde bedrag naar keuze en tegen een premieopslag uitbreiden tot € 50.000,-. Er geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Onder de tuin verstaan wij ook zwembaden, verankerde jacuzzi's en vaste buitenkeukens.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt standaard verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Tijdens leegstand is uw woning maximaal 2 maanden verzekerd. U moet de leegstand wel op tijd bij ons melden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door vandalisme is niet standaard verzekerd. Hiervoor kunt u de aanvullende dekking Tuin afsluiten.

Garantie onderverzekering

Bij schade heeft u garantie tegen onderverzekering. Dit betekent dat u de schade vergoed krijgt, ongeacht de werkelijke waarde van de woning.

Extra informatie

Eventuele aan- of verbouwingen die u tussentijds doet, vallen ook onder de garantie, mits deze tijdig zijn gemeld.

Keuze: Duurzaam wonen

Uw zonnepanelen zijn standaard beperkt gedekt tot maximaal € 5.000,- Wilt u een hogere of uitgebreidere dekking, waaronder ook dekking tegen microcracks en andere duurzame warmete- en energieopwekkende systemen? Dat is mogelijk via de aanvullende dekking Duurzaam Wonen. U kunt onder deze dekking het verzekerde bedrag naar keuze en tegen een premieopslag uitbreiden tot € 50.000,-. Er geldt geen eigen risico.

Extra informatie

Duurzame warme- en energieopwekkende systemen zijn bijvoorbeeld zonneboilers, wartmepompen en laadepalen. De installaties moeten volgens de gelden installatievoorschriften worden geïnstalleerd door een erkend bedrijf, wat dagelijks bezig is met het installeren van duurzame systemen.

Keuze: Aansprakelijkheid onroerende zaken

Heeft u een woonhuis of recreatiewoning die niet valt onder uw aansprakelijkheidsverzekering omdat u deze bijvoorbeeld permanent verhuurt? Dan kunt u de aanvullende dekking Aansprakelijkheid onroerende zaken afsluiten. Die dekt de aansprakelijkheid als bezitter van een extra woning of recreatiewoning.

Extra informatie

U heeft dekking tot € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook als schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van achterstallig onderhoud van het woonhuis, is die niet verzekerd.

Voorzorgsmaatregelen winterperiode

Wij vergoeden geen schade die ontstaat doordat u in de winterperiode (van november tot en met maart) geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen tegen vorstschade (bijvoorbeeld het aftappen van waterleidingen of het aan laten staan van de verwarming) en hierdoor bijvoorbeeld bevriezing van kranen of leidingen ontstaat.

Illegale activiteiten

Wij vergoeden geen schade die is ontstaan:

– door of in verband met illegale activiteiten in uw woning of op het perceel.

– gedurende de periode waarin illegale activiteiten in uw woning of op het perceel plaatsvinden

Extra informatie

Het is niet van belang of u op de hoogte was van deze illegale activiteiten

Huisdieren en ongedierte

Wij vergoeden geen schade die ontstaan is door huisdieren en ongedierte. Behalve als het gaat om brandschade. Of om glasbreuk, maar dan bent u hiervoor alleen verzekerd als u de aanvullende dekking Glas heeft. Onder huisdieren verstaan wij uw huisdieren en ook huisdieren die u tot de woning of het perceel heeft toegelaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er is geen eigen risico. Behalve bij schade door storm. Hiervoor geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Verhuur en bed & breakfast (b&b)

Bij verhuur aan verschillende personen of gezinnen tegelijk en bij onderverhuur is er geendekking. Heeft u een b&b? Dan bent u hiervoor wél verzekerd maar alleen alsuw b&b maximaal 2 kamers telt en in totaal maximaal 4 bedden. Wij vergoeden nooit schade ontstaan door diefstal of vandalisme door een huurder, een betalende gast of hun gezelschap.

Extra informatie

Verhuurt u uw woonhuis of delen daarvan? En staat dit niet op uw polisblad vermeld? Dan is uw woonhuis niet verzekerd. Dit geldt ook als u een b&b heeft.

Aanbouw en verbouw

Bij aanbouw en verbouw is uw woonhuis gewoon verzekerd. Maar als uw woonhuis tijdens de aanbouw of verbouw niet wind- en waterdicht is, de buitendeur heeft nog geen slot of er is nog geen definitieve dakbedekking, dan is de dekking beperkt. Check uw polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies

Extra informatie

Bouwmaterialen die zich bevinden in uw woning en op uw perceel zijn alleen verzekerd als deze niet op een andere polis zijn verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.