Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) te worden. Met de verzekering voor ZW-eigenrisicodragers vergoeden wij de Ziektewetuitkeringen die u moet betalen en bieden wij ondersteuning bij de re-integratie van uw arbeidsongeschikte ex-werknemers. 

Extra informatie

Een werkgever heeft voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden te maken met de Ziektewet. Zij krijgen maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering. De ZW-eigenrisicodrager is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van het wettelijke recht op een Ziektewetuitkering, de hoogte en duur daarvan en de uitbetaling. En voor de begeleiding en re-integratie.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden.

Extra informatie

Ook werknemers met een bijzondere arbeidsovereenkomst die ziek worden, zoals thuiswerkers of stagiaires, vallen onder de verzekering.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de Ziektewetuitkeringen die u verplicht bent te betalen. Wij vergoeden ook de premies sociale verzekeringen die u over de Ziektewetuitkering moet betalen.

Extra informatie

De verzekerde loonsom waarvoor er in een verzekeringsjaar dekking is, bedraagt per werknemer nooit meer dan de WIA-loongrens.

Preventie

Wij wachten niet tot er recht is op een Ziektewetuitkering. Al tijdens de loondoorbetalingsperiode kijkt een VerzuimCoach naar de mogelijkheden om uw werknemer weer aan het werk te helpen, om zo instroom in de Ziektewet te voorkomen.

Extra informatie

De VerzuimCoach ondersteunt u dan bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hetzelfde geldt bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarvan al bekend is dat die eindigt, bijvoorbeeld door een reorganisatie.

Persoonlijke begeleiding

Als een zieke ex-werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering wordt hij persoonlijk begeleid. Voor deze persoonlijke begeleiding werken wij samen met ZW-dienstverleners die over veel ervaring beschikken. Zij onderhouden actief contact met de ex-werknemer – met constante focus op de mogelijkheden – en houden ook u op de hoogte.

Extra informatie

Soms moeten er kosten worden gemaakt om iemand weer aan de slag te helpen. Wij bekijken steeds per situatie of de kosten vergoed worden en hoeveel er wordt vergoed. Dat hangt af van de uitkomst van een kosten-baten-analyse.    

Overlijdensuitkering

Wij vergoeden ook de eenmalige wettelijke overlijdensuitkering die u moet betalen aan de nabestaande(n) van uw overleden arbeidsongeschikte ex-werknemer als hij recht had op een Ziektewetuitkering

Extra informatie

De eenmalige wettelijke overlijdensuitkering is één bruto Ziektewetmaanduitkering. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat. Voor ex-werknemers die een Ziektewetuitkering ontvangen blijft het UWV zorgen voor de uitkering en begeleiding.

Geen wettelijk recht

Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.

Te verwachten arbeidsongeschiktheid

Wij kunnen een uitkering weigeren als een werknemer binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt wordt en zijn gezondheidstoestand toen al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten.

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt deze verzekering alleen afsluiten als u toestemming heeft van de Belastingdienst om ZW-eigenrisicodrager te worden.

Extra informatie

U kunt zich twee keer per jaar aan- of afmelden als ZW-eigenrisicodrager. Wilt u zich aanmelden? Dan moet uw aanmelding 13 weken vóór 1 januari of 1 juli rond zijn. Neem daarom ruim van tevoren contact met ons op om alles in orde te maken.

Eigen risico

De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiode vallen, net zoals bij het UWV, onder het eigen risico van de zieke ex-werknemers.

Extra informatie

Als een loondoorbetaling bij ziekte voorafgaat aan de Ziektewetuitkering en minimaal twee dagen heeft geduurd, geldt er geen eigen risico.

Uitkeringstermijn

De Ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar. De uitkering eindigt eerder als er geen sprake meer is van ongeschiktheid tot werken of als iemand de AOW-leeftijd bereikt.

Veranderingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt voor werknemers die in Nederland in loondienst werken en daarmee verplicht verzekerd zijn voor de sociale verzekeringen, waaronder de Ziektewet.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en bevordering van re-integratie van uw arbeidsongeschikte ex-werknemers, zoals vastgelegd in de Arbowet, de Wet verbetering poortwachter en de WIA. U volgt de aanwijzingen op van ons, de ZW-dienstverlener en de bedrijfsarts.

Extra informatie

U doet al het mogelijke om een ex-werknemer voor wie wij een uitkering vergoeden weer terug te laten keren in het arbeidsproces. U biedt de ex-werknemer bijvoorbeeld passende arbeid aan binnen uw bedrijf. Of u bevordert dat hij bij een ander bedrijf passende arbeid kan verrichten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Werknemers zijn verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering. Of, als dat later is, de ingangsdatum van het dienstverband. Uw werknemers zijn verzekerd tot de AOW-leeftijd.

Extra informatie

De verzekering eindigt als u opzegt of als wij opzeggen. In een aantal bijzondere situaties eindigt de verzekering automatisch, bijvoorbeeld als u niet langer eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Zie de polisvoorwaarden voor alle situaties waarin uw verzekering eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand.

Extra informatie

Voor beëindiging aan het einde van de eerste looptijd geldt dat u uiterlijk twee maanden van te voren moet opzeggen.