Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij Ditzo noemen we deze verzekering een woonhuisverzekering. Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij ondere andere om schade door brand, neerslag, storm, lekkage of inbraak.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd. En alles wat aan je woning vastzit, zoals vastgelijmde vloeren.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden de vastgestelde schade volledig, ook als het verzekerd bedrag op je polis te laag is. Je hebt garantie tegen onderverzekering.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op je polisblad of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Schakelen wij een expert in? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed.

Extra informatie

Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is niet standaard verzekerd. Je kunt dit meeverzekeren met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woning door vrijwel alle oorzaken.

Extra informatie

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico, dan geldt dit niet voor de aanvullende dekking glas.

Tuin

Schade aan je tuin en balkon is meeverzekerd.

Verbouwing, leegstand

Is je woonhuis in aanbouw of verbouw? Dan ben je verzekerd voor beschadiging van je woonhuis door brand, ontploffing, blikseminslag, inductie, storm, sneeuwdruk of luchtverkeer.

Extra informatie

Is je woonhuis langer dan 3 maanden onbewoond? Of is het gekraakt? Dan vergoeden wij alleen de schade door brand, ontploffing, blikseminslag, storm en luchtverkeer.

Vandalisme

Schade aan je woonhuis door vandalisme van iemand die het woonhuis zonder jouw toestemming is binnengedrongen is verzekerd.

Keuze: Allrisk

Je kunt kiezen voor de keuzedekking Allrisk. Met de Allrisk dekking ben je naast de verzekerde gebeurtenissen uit de basisdekking ook verzekerd voor schade veroorzaakt door een van buiten komende, onvoorziene of onverwachte gebeurtenis die niet onder de Basisdekking valt.

Extra informatie

Een voorbeeld van een Allrisk schade is schade aan de muur doordat een fles wijn tegen de muur valt of stoot.

Keuze: Zonnepanelen

Je kunt ervoor kiezen om je zonnepanelen mee te verzekeren.

Keuze: Verhuur

Je kunt kiezen uit de opties ‘maximaal 3 kamers’ of 'het gehele woonhuis'. Je bent verzekerd als:

- Er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is tussen jou en de huurder waaruit blijkt wie de huurder is.

- Je zelf in het woonhuis woont, wanneer je kamers verhuurt

- Je verhuurt aan 1 persoon of 1 gezin, wanneer je je hele woonhuis verhuurt  Lees meer

Extra informatie

Verhuur je aan toeristen, bijvoorbeeld via een boekingswebsite (Airbnb)? Dan ben je alleen verzekerd als je de kamers of het hele woonhuis niet langer dan 17 weken per jaar verhuurt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming van een primaire waterkering, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je opzet of roekeloosheid of als in je huis strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

Verhuur

Indien het primaire doel van de woning is om deze te verhuren zien wij dit als zakelijk gebruik. In deze situatie is schade aan de woning niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt geen vergoeding als je je woonhuis niet goed onderhoudt en hierdoor schade ontstaat. Ook moet je er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen.

Extra informatie

Dit betekent bijvoorbeeld: - Je gebruikt je woonhuis waarvoor het bedoeld is; - Bij neerslag sluit je ramen en deuren; - Als je het huis verlaat, sluit je ramen en deuren; - Bij vorst tap je de buitenkranen af - Je veegt de schoorsteen en maakt de dakgoten schoon.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500 per gebeurtenis. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Extra informatie

Bij storm heb je een standaard eigen risico van € 375. Je kunt ervoor kiezen om dit eigen risico te verlagen naar € 0.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je persoonlijke MijnDitzo omgeving of onze klantenservice.