Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is bedoeld, in geval van overlijden, voor de kosten van een (graf)monument.

Wat is verzekerd?

U bent voor twee personen die één graf(monument) willen aankopen verzekerd. 

Gezinslid meeverzekerd

Op de polis zijn twee personen als verzekerde aangemerkt.

Extra informatie

In geval van twee verzekerden wordt er bij het eerste overlijden maximaal 80% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. De resterende 20% keert uit bij het overlijden van de tweede verzekerde. 

Keuze: Optierecht

Elke vijf jaar kunt u het verzekerd kapitaal verhogen zonder gezondheidsvragen te beantwoorden. Om van deze optie gebruik te kunnen maken, dient de oudste verzekerde jonger dan 55 jaar te zijn bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst.

Extra informatie

Het optierecht vervalt indien het maximum verzekerd kapitaal is bereikt, één van de verzekerden de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, tussentijds één keer geen gebruik is gemaakt van het optierecht, een achterstand in premiebetaling of de verzekering is vrijgesteld van verdere premiebetaling. 

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet of beperkt verzekerd bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

U bent niet verzekerd wanneer u komt te overlijden als gevolg van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld, waaronder verstaan wordt het deelnemen aan (een poging tot) het plegen van een misdrijf.

U bent niet verzekerd als u komt te overlijden tijdens of als gevolg van een niet-Nederlandse militaire- of gewapende dienst of als gevolg van een natuurramp, atoomkernreactie en/of radioactiviteit.

U bent niet verzekerd indien u binnen twee jaar na ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst ten gevolgde van (een poging tot) zelfmoord overlijdt.

Waar moet ik op letten?

Bij het premievrij maken van de verzekering kan het bedrag dat u ontvangt lager uitvallen dan verwacht.

Vermissing

In geval van vermissing van de verzekerde wordt het verzekerd kapitaal niet uitgekeerd.

Melding van overlijden

Het recht op uitkering vervalt indien binnen drie jaar na overlijden van verzekerde geen aanspraak op de uitkering is gemaakt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland en in alle andere landen. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of uw kunt de verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks aan het einde van de maand. Betaling vindt plaats via een automatische incasso.

Premie

U kiest zelf de looptijd voor de premie die u betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een eenmalige storting in de verzekering. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf het moment dat u de eerste premie betaald heeft tot het moment van overlijden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft soms een waarde. We kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden.

Extra informatie

Vraag dit na via 0521 - 513 660, schriftelijk of via onze website.