Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering is voor u bestemd als u 55 jaar of ouder bent en twijfelt of uw gezondheid een reden kan zijn om niet geaccepteerd te worden voor de reguliere uitvaartverzekering.

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af welk bedrag dit is.

Ledenkorting

Indien u DLE Uitvaartverzorging kiest voor het verzorgen van de uitvaart, wordt er bovenop het verzekerd kapitaal nog een ledenkorting van € 200 gegeven. 

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet of beperkt verzekerd bij fraude of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

U bent niet verzekerd wanneer u komt te overlijden als gevolg van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld, waaronder verstaan wordt het deelnemen aan (een poging tot) het plegen van een misdrijf.

U bent niet verzekerd als u komt te overlijden tijdens of als gevolg van een niet-Nederlandse militaire- of gewapende dienst of als gevolg van een natuurramp, atoomkernreactie en/of radioactiviteit.

U bent niet verzekerd indien u binnen twee jaar na ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst ten gevolgde van (een poging tot) zelfmoord overlijdt.

Waar moet ik op letten?

Bij het premievrij maken van de verzekering kan het bedrag dat u ontvangt lager uitvallen dan verwacht.

Extra informatie

De premievrije waarde is gebaseerd op de betaalde premie minus de kosten voor de dienstverlening. Deze waarde wordt op de polis vermeldt als verzekerd kapitaal, mits de premievrije waarde tenminste een bedrag van € 250,00 bestrijkt.

Wachttijd

Omdat er geen vragen over uw gezondheid worden gesteld, keert de verzekering in geval van overlijden de eerste twee jaar niet uit. Wel worden de betaalde premies teruggestort.

Extra informatie

Indien het overlijden het gevolg is van een ongeluk, keert de verzekering wel uit.

Melding van overlijden

Het recht op uitkering vervalt indien binnen drie jaar na overlijden van verzekerde geen aanspraak op de uitkering is gemaakt.

Vermissing

In geval van vermissing van de verzekerde wordt het verzekerd kapitaal niet uitgekeerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland en in alle andere landen. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor deze verzekering hoeft u geen gezondheidsvragen te beantwoorden, wel wordt er een wachttijd van twee jaar gehanteerd. Indien u binnen deze twee jaar komt te overlijden, keren wij alleen de betaalde premie uit.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie betaalt u maandelijks aan het einde van de maand. Betaling vindt plaats via een automatische incasso.

Premie

U kiest zelf de looptijd voor de premie die u betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. Indien u kiest voor een kortere looptijd, betaalt u in totaal minder premie. Indien u kiest voor een kortere looptijd, betaalt u in totaal minder premie. U kunt kiezen tussen premiebetaling gedurende 10 jaar of premiebetaling tot uw 80e. 

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een eenmalige storting in de verzekering. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf het moment dat u de eerste premie betaald heeft tot het moment van overlijden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen. De verzekering heeft soms een waarde. We kunnen kosten in mindering brengen op deze waarde. Het bedrag blijft staan tot overlijden of we betalen het uit.

Extra informatie

Vraag dit na via 0521 - 513 660, schriftelijk of via onze website.