Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval van uzelf of uw gezinsleden.

Extra informatie

U kunt kiezen of u deze verzekering voor uzelf (evt. met kinderen) of voor uw gezin (met of zonder kinderen) afsluit. Daarnaast kunt u ook kiezen uit de Excellent of de Excellent Plus dekking. Het verschil tussen deze twee dekkingen is de hoogte van de verzekerde bedragen.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

De erfgenamen krijgen een bedrag als de verzekerde overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van de erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Extra informatie

Als beide ouders door hetzelfde ongeval overlijden krijgen de kinderen twee keer het verzekerde bedrag uitbetaald.

Keuze: uitgebreide dekking

Naast de basisverzekering kunt u kiezen uit een aantal aanvullende dekkingen: schoolongevallen, verhoogde uitkering bij invaliditeit en/of ongevallen motorrijtuigen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Meer voorbeelden van eigen schuld zijn roekeloosheid en misbruik van medicijnen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tandheelkundige kosten zijn standaard meeverzekerd voor kinderen jonger dan 18 jaar. Voor volwassen zijn de tandheelkundige kosten niet meeverzekerd.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk of via onze website https://www.donassuradeuren.nl/contact.