Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, kleding, keukengerei, gordijnen. Ook sieraden en (audio-)apparatuur zijn standaard (tot een maximum) meeverzekerd.

Extra informatie

U kiest zelf of u aanvullend verzekerd wilt zijn voor glas en/of eigenaarsbelang.

Verzekerd bedrag

U heeft garantie tegen onderverzekering. Op de polis wordt het verzekerd bedrag genoemd. Uw inboedel is verzekerd op basis van de gegevens die u bij het afsluiten heeft opgegeven.

Contra-expertise na schade

Als wij een expert inschakelen, dan mag u dat ook zelf doen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 5.000,- verzekerd.

Extra informatie

U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren.

(Audio-) apparatuur

Computer en audiovisuele apparatuur is standaard tot maximaal € 15.000,- per gebeurtenis verzekerd.

Extra informatie

U kunt aanvullend een hoger bedrag verzekeren.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn in de tuin beperkt verzekerd.

Extra informatie

Zie ook de keuze 'Buiten de woning' dekking.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is standaard meeverzekerd.

Garantie onderverzekering

U heeft garantie tegen onderverzekering. Wij vergoeden schade op basis van nieuwwaarde, maar kunnen hier een bedrag van aftrekken vanwege veroudering of slijtage.Check uw polisvoorwaarden of ga naar uw verzekeringsadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. Ook opzettelijk veroorzaakte schade is niet verzekerd.      

Uw spullen buiten het perceel (huis en tuin) zijn niet verzekerd. Dit kunt u beperkt bijverzekeren.  

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check uw polisvoorwaarden. Of vraag uw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er is geen eigen risico bij brand, ontploffing, blikseminslag, hevige neerslag, gesprongen leidingen, inbraak, diefstal en vandalisme. Voor de overige schaden geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Als u een woning huurt en er door storm schade aan huurdersbelang ontstaat, geldt er een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/ spullen in uw huis in Nederland. Is uw inboedel tijdelijk ergens anders, dan is er in een aantal situaties dekking gedurende maximaal drie maanden (zie de aanvullende voorwaarden).

Extra informatie

Bevindt uw inboedel zich tijdelijk buiten Nederland, maar binnen Europa? Dan is uw inboedel verzekerd tegen schade door brand, brandblussing, schroeien, blikseminslag, overspanning door bliksem en ontploffing.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand.