Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

De rechtsbijstand wordt verleend door het onafhankelijke SRK Rechtsbijstand. SRK behandelt uw zaak in principe zelf. Zo nodig worden derden ingeschakeld.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende opties.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Verzekerd zijn ook conflicten naar aanleiding van deelname aan het verkeer als u loopt of fietst.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen, en u deze aanvullende dekking heeft meeverzekerd. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over uw persoonlijke staat, uw persoonlijke bevoegdheden of familiebetrekkingen. bv adoptie, ouderlijk gezag, erkenning van kinderen, curatele en bewind.

Extra informatie

Ook juridische hulp bij een conflict over een erfenis is verzekerd.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Keuze: Extra keuze: mediation bij echtscheiding

U kunt gebruikmaken van een mediator bij scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Hiervoor zijn de kosten gedekt tot maximaal € 3.000,- .

Extra informatie

Er geldt een wachttermijn van een jaar vanaf de ingangsdatum van de dekking. Na dat jaar bent u verzekerd, tenzij uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op dat moment nog geen twee jaar oud is. In dat geval bent u verzekerd zodra die twee jaar voorbij zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen wachttijd, behalve bij: - conflicten met het UWV over uitkeringen en arbeidsongeschiktheid; - mediation bij echtscheiding.

Extra informatie

Deze wachttijden zijn: - zes maanden vanaf de ingangsdatum van de dekking Inkomen en arbeid voor conflicten op het gebied van de sociale zekerheid, bv een conflict over uw uitkering; - een jaar vanaf de ingangsdatum van de dekking Mediation bij echtscheiding. Na dat jaar bent u verzekerd, tenzij uw huwelijk/ geregistreerd partnerschap op dat moment nog geen twee jaar oud is. 

Maximum kosten en drempel

Er geldt geen eigen risico. Wel moet het conflict gaan om minimaal € 175,-. Bij een lager bedrag verleent SRK geen rechtsbijstand, maar is er wel recht op advies. U kunt ervoor kiezen dat de grens niet ligt bij € 175,- maar bij € 1.000,-. Dan krijgt u premiekorting.

Extra informatie

Voor de aanvullende dekkingen (exclusief mediation bij echtscheiding) geldt een maximale vergoeding voor externe kosten van € 50.000,- .

Vrije keuze rechtshulpverlener

U mag voor uw zaak nooit zelf een rechtshulpverlener of advocaat inschakelen. U mag wel zelf kiezen welke rechtshulpverlener u wilt hebben. Als u kiest voor een rechtshulpverlener van buiten SRK dan schakelt SRK die in.

Extra informatie

Als u toch zelf een rechtshulpverlener inschakelt, krijgt u de kosten hiervan niet vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland.

Extra informatie

Soms heeft u dekking in Europa en soms in de hele wereld. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij SRK voordat u andere acties onderneemt.

Extra informatie

U meldt bij SRK alle gegevens, feiten en omstandigheden die tot de gebeurtenis hebben geleid, zodat zij kunnen beoordelen of u voor deze zaak recht heeft op rechtsbijstand.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Bij maandbetaling is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk.