Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouw en roerende zaken als gevolg van plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil, anders dan genoemd in onze andere van kracht zijnde Dekkingsvoorwaarden.

Wat is verzekerd?

Wij keren uit bij schade aan het verzekerde gebouw veroorzaakt door plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil. Wij keren ook uit bij schade aan verzekerde roerende zaken tijdens verblijf en vervoer veroorzaakt door een plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil.

Extra informatie

Onder onvoorzien van buiten komend onheil verstaan wij een tot schade leidende gebeurtenis waarvan de oorsprong ligt buiten de beschadigde verzekerde zaak zelf en die niet is genoemd in onze andere van kracht zijnde Dekkingsvoorwaarden. Een schadegebeurtenis is onvoorzien/onverwacht als daarmee geen rekening behoeft te worden gehouden.

Verzekerd bedrag

Bij schade aan onroerende keren wij maximaal € 12.000,- per gebeurtenis en maximaal € 18.000,- per jaar uit. Bij schade aan roerende zaken keren wij maximaal € 6.000,- per gebeurtenis en maximaal € 9.000,- per jaar uit. In geval van verlies van sleutels keren wij voor het vervangen van sloten en sleutels behorende bij de onroerende zaak maximaal € 2.500,- uit.

Kosten verzekerd boven het verzekerde bedrag

Het salaris en de kosten van de door de verzekeraar benoemde deskundige worden  volledig vergoed.

Aanvullende verzekerde kosten boven het verzekerde bedrag voor particulieren

Boven het verzekerde bedrag krijgt u een vergoeding voor de bereddingskosten, opruimingskosten, kosten van archeologisch onderzoek, kosten die op last van de overheid gemaakt worden, voor het vervoer en opslag van roerende zaken na een schadegebeurtenis,  voor noodvoorzieningen en voor extra kosten voor herstel.

Extra informatie

Voor kosten van archeologisch onderzoek, op last van de overheid en voor noodvoorzieningen geldt per gebeurtenis maximaal € 100.000,-. Aan opruimingskosten wordt maximum € 100.000,- of 15% van het verzekerde bedrag vergoed. Voor extra kosten voor herstel geldt een vergoeding van 10% van het schadebedrag, gemaximeerd op € 100.000,-. Vervoer en opslag is beperkt tot 10% van het verzekerde bedrag.

Aanvullende dekking voor huur

Boven de verzekerde som kunt u een vergoeding krijgen voor de huur van een vervangende ruimte en voor huurderving. Deze zijn beiden beperkt tot 104 weken en tot € 50.000,- per gebeurtenis. Indien één gebeurtenis tot zowel kosten voor een vervangende ruimte en tot huurderving leidt, dan is dit tezamen tot maximaal € 50.000,- verzekerd. Dit is eventueel uit te breiden met de optionele dekking voor huurderving.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving en vulkanische uitbarsting, molest, atoomkernreactie, of andere niet gedekte oorzaken zoals grondwater, overstroming, neerslag, leidingwater en schade als gevolg van slecht of achterstalling onderhoud van het gebouw, evenals schade als gevolg van een zwevende nul of van het handelen in strijd met wet- en regelgeving als bijvoorbeeld de Opiumwet.

Fundamenten en asbest

Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan fundamenten van een gebouw, tenzij dit op het polisblad anders is bepaald.

Herstel en vervanging van asbestdaken, asbesthoudende gevelbekleding en andere asbesthoudende materialen en/of onderdelen is uitgesloten van dekking.

 

Specifieke uitsluitingen

Deze verzekering biedt geen dekking voor schade ontstaan door geleidelijk werkende (weers)invloeden of schade ontstaan door klein molest. De verzekering dekt ook geen schade die uitsluitend bestaat uit krassen, schrammen of deuken, voor schade aan de onroerende zaak waarvoor een sloopvergunning is aangevraagd of als het gebouw drie maanden of langer geheel of gedeeltelijk leeg staat of buiten gebruik is.

Extra informatie

Als het gebouw drie maanden of langer geheel of gedeeltelijk leeg staat of buiten gebruik is schade aan zowel het gebouw zelf als aan roerende zaken uitgesloten van dekking.

Schade tijdens bouw, verbouwing of renovatie

Schade bij het bouwen, verbouwen of renoveren van het verzekerde gebouw is uitgesloten van dekking als de schade het gevolg is van de werkzaamheden, het niet werken volgens richtlijnen en veiligheidsinstructies, door inbraak of als gevolg van storm, regen of sneeuw.

Extra informatie

Wel bent u verzekerd als de schade het gevolg is van een brand veroorzaakt door werkzaamheden of als u aantoont dat het gebouw ten tijde van de schade volledig was afgesloten of volledig wind- en waterdicht was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij schade aan het gebouw geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis, tenzij op het polisblad een hoger eigen risico wordt vermeld. In dat geval geldt dit hogere eigen risico voor alle schadeoorzaken. Bij schade aan roerende zaken geldt een eigen risico van € 100,-, tenzij op het polisblad een hoger eigen risico wordt vermeld. Ook in dat geval geldt dit hogere eigen risico voor alle schadeoorzaken.

Nakomen van afspraken en verplichtingen

Op u als verzekeringnemer rust een aantal verplichtingen. U dient te voldoen aan deze verplichtingen. Voldoet u hier niet aan, of voldoet u bijvoorbeeld niet aan de preventie-eisen die gesteld zijn door de verzekeraar? Dan wordt uw schade mogelijk niet (volledig) vergoed. 

Waar ben ik gedekt?

Het gebouw en de roerende zaken zijn verzekerd als zij staan of liggen op het risicoadres dat vermeld is op het polisblad. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie (bijvoorbeeld leegstand, wijziging van bestemming of te koop staan) zo snel mogelijk door. Ook mag u niets doen dat de belangen van de verzekeraar schaadt en dient u uw volledige medewerking te verlenen.

Extra informatie

Komt u uw verplichting(en) niet of niet volledig na? Dan loopt u het risico dat uw schade niet of niet volledig vergoed wordt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt een factuur om de premie, de kosten en de assurantiebelasting binnen 30 dagen na de datum op de factuur te betalen. Het is van belang dat u de factuur tijdig betaalt, omdat u anders het risico loopt dat de dekking opgeschort wordt of in het uiterste geval dat de verzekering opgezegd wordt. U blijft in dat geval het factuurbedrag verschuldigd, maar u hebt dan geen recht op vergoeding van uw schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat de ingangsdatum van de verzekering genoemd. De verzekering eindigt aan het einde van de gekozen contractstermijn. Ook kan de verzekering beëindigd worden als u de premie niet op tijd betaalt.   

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering na het aflopen van de gekozen contractstermijn dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In het geval uw verzekering na afloop van de gekozen contractstermijn automatisch verlengd is voor een periode van 12 maanden, kunt u de verzekering met inachtneming van één maand opzegtermijn opzeggen.