Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan het gebouw en aan roerende zaken in het gebouw als gevolg van braak en/of diefstal.

Wat is verzekerd?

Het gebouw en uw roerende zaken zijn verzekerd tegen schade door braak of poging daartoe, diefstal mits voorafgegaan door braak aan het gebouw waar zij zich in bevinden, diefstal van sleutels of diefstal uit afgesloten auto's, caravans of campers.

Extra informatie

De maximale vergoeding voor het vervangen van sloten en sleutels die bij het gebouw horen bedraagt € 2.500,-. Bij diefstal uit afgesloten auto's, caravans of campers wordt maximaal € 300,- per gebeurtenis vergoed. Hiervoor is wel vereist dat er sprake is van braakschade aan het voertuig, dat het voertuig goed afgesloten is en dat de vervoerde zaken van buitenaf niet zichtbaar zijn.

Verzekerd bedrag

De roerende zaken zijn verzekerd tot het bedrag zoals is vermeld op het polisblad. Voor bepaalde gebeurtenissen geldt een maximale vergoeding. Deze vergoeding is specifiek in de polisvoorwaarden opgenomen.

Schade door brand, diefstal en/of vandalisme

Verder dekt deze verzekering schade door brand, diefstal en/of vandalisme aan een aantal specifiek benoemde roerende zaken. Hiervoor is wel vereist dat de roerende zaken uw eigendom zijn en dat zij aanwezig zijn in de tuin, op het balkon of op het erf van het verzekerde gebouw.

Extra informatie

Deze dekking geldt voor schade aan vlaggenstokken, tuinmeubilair, tuingereedschap, wasgoed, jacuzzi's, parasols, buitenkeukens, tenten, trampolines en laadpalen van elektrische auto's.

Kosten verzekerd boven het verzekerde bedrag

Schade aan geld of geldswaardig papier als gevolg van een gedekte schadegebeurtenis is eveneens verzekerd boven het verzekerde bedrag tot een maximum van € 1.500,- per gebeurtenis. Dit geldt ook voor diefstal van geld en geldswaardig papier uit het gebouw/woningen van verantwoordelijken.

Het salaris en de kosten van de door de verzekeraar benoemde deskundige worden daarnaast ook volledig vergoed.

Aanvullende dekking voor particulieren

Ook is schade aan roerende zaken tijdens verhuizing en vervoer, aan bederfelijke zaken als gevolg van het uitvallen van de koelinstallatie of de stroomvoorziening van minimaal 6 uren, aan roerende zaken van uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar en aan kantoorinventaris en beroepsuitrusting in het gebouw  verzekerd. Voor de particuliere inboedel geldt de stellenclausule.

Extra informatie

Bederfelijke zaken zijn tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis verzekerd. Voor eigendommen van uitwonende kinderen en de kantoorinventaris geldt per gebeurtenis een maximum van respectivelijk  € 15.000,- en € 5.000,-. De stellenclausule dekt naast de kosten van het herstel van het beschadigde deel, ook de kosten van het herstel van het geheel en van de waardevermindering van het geheel.

Aanvullende verzekerde kosten boven het verzekerde bedrag voor particulieren

Boven het verzekerde bedrag krijgt u een vergoeding voor de bereddingskosten, opruimingskosten, kosten van archeologisch onderzoek, kosten die op last van de overheid gemaakt worden, voor het vervoer en opslag van roerende zaken na een schadegebeurtenis,  voor noodvoorzieningen en voor extra kosten voor herstel.

Extra informatie

Voor kosten van archeologisch onderzoek, op last van de overheid en voor noodvoorzieningen geldt per gebeurtenis maximaal € 100.000,-. Aan opruimingskosten wordt maximum € 100.000,- of 15% van het verzekerde bedrag vergoed. Voor extra kosten voor herstel geldt een vergoeding van 10% van het schadebedrag, gemaximeerd op € 100.000,-. Vervoer en opslag is beperkt tot 10% van het verzekerde bedrag.

Aanvullende dekking voor huur

Boven de verzekerde som kunt u een vergoeding krijgen voor de huur van een vervangende ruimte en voor huurderving. Deze zijn beiden beperkt tot 104 weken en tot € 50.000,- per gebeurtenis. Leidt één gebeurtenis tot zowel kosten voor een vervangende ruimte en tot huurderving, dan is dit tot maximaal € 50.000,- verzekerd. Dit is eventueel uit te breiden met de optionele dekking voor huurderving.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving en vulkanische uitbarsting, molest, atoomkernreactie, of andere niet gedekte oorzaken zoals grondwater, overstroming, neerslag, leidingwater en schade als gevolg van slecht of achterstalling onderhoud van het gebouw, evenals schade als gevolg van een zwevende nul.

Uitsluitingen

Herstel en vervanging van asbestdaken, asbesthoudende gevelbekleding en andere asbesthoudende materialen en/of onderdelen is niet gedekt.

Daarnaast is schade door vandalisme en schade aan de fundering, aan roerende zaken die zich buiten het gebouw bevinden of aan het gebouw en de roerende zaken als het gebouw drie maanden of langer geheel of gedeeltelijk leeg staat of buiten gebruik is, niet verzekerd.

Extra informatie

Deze verzekering dekt wel schade als gevolg van vandalisme aan enkele specifiek genoemde roerende zaken.

Specifieke uitsluitingen

Schade veroorzaakt doordat de verzekeringnemer of verzekerde in strijd met de wet- en regelgeving handelt, zoals bijvoorbeeld het kweken of produceren van drugs in strijd met de Opiumwet, schade als gevolg van opzet, roekeloosheid en merkelijke schuld bij de verzekeringnemer of verzekerde of als er fraude gepleegd is door de verzekeringnemer of verzekerde, is niet verzekerd.

Schade tijdens bouw, verbouwing of renovatie

Schade bij het bouwen, verbouwen of renoveren van het verzekerde gebouw is uitgesloten van dekking als de schade het gevolg is van de werkzaamheden, het niet werken volgens richtlijnen en veiligheidsinstructies, door inbraak of als gevolg van storm, regen of sneeuw.

Extra informatie

Wel bent u verzekerd als de schade het gevolg is van een brand veroorzaakt door werkzaamheden of als u aantoont dat het gebouw ten tijde van de schade volledig was afgesloten of volledig wind- en waterdicht was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade door een van de in deze rubriek genoemde gebeurtenissen geldt er geen eigen risico, tenzij op het polisblad wel een eigen risico vermeld is. Dan geldt het eigen risico voor alle in deze rubriek genoemde gebeurtenissen.

Nakomen van afspraken en verplichtingen

Op u als verzekeringnemer rust een aantal verplichtingen. U dient te voldoen aan deze verplichtingen. Voldoet u hier niet aan, of voldoet u bijvoorbeeld niet aan de preventie-eisen die gesteld zijn door de verzekeraar? Dan wordt uw schade mogelijk niet (volledig) vergoed. 

Waar ben ik gedekt?

Het gebouw en de roerende zaken zijn verzekerd als zij staan of liggen op het risicoadres dat vermeld is op het polisblad. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie (bijvoorbeeld leegstand, wijziging van bestemming of te koop staan) zo snel mogelijk door. Ook mag u niets doen dat de belangen van de verzekeraar schaadt en dient u uw volledige medewerking te verlenen.

Extra informatie

Komt u uw verplichting(en) niet of niet volledig na? Dan loopt u het risico dat uw schade niet of niet volledig vergoed wordt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt een factuur om de premie, de kosten en de assurantiebelasting binnen 30 dagen na de datum op de factuur te betalen. Het is van belang dat u de factuur tijdig betaalt, omdat u anders het risico loopt dat de dekking opgeschort wordt of in het uiterste geval dat de verzekering opgezegd wordt. U blijft in dat geval het factuurbedrag verschuldigd, maar u hebt dan geen recht op vergoeding van uw schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat de ingangsdatum van de verzekering genoemd. De verzekering eindigt aan het einde van de gekozen contractstermijn. Ook kan de verzekering beëindigd worden als u de premie niet op tijd betaalt.   

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering na het aflopen van de gekozen contractstermijn dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In het geval uw verzekering na afloop van de gekozen contractstermijn automatisch verlengd is voor een periode van 12 maanden, kunt u de verzekering met inachtneming van één maand opzegtermijn opzeggen.