Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt schade aan glas en/of kunststof in ramen, deuren en dakkoepels die bedoeld zijn om licht door te laten, door breuk en/of scheurvorming

Wat is verzekerd?

Verzekerd zijn glas en/of kunststof, inclusief voorzetbeglazing, in ramen, deuren en dakkoepels die bedoeld zijn om licht door te laten, die behoren tot uw gebouw op het risicoadres zoals op het polisblad vermeld. Wij keren uit bij schade door breuk en/of scheurvorming als gevolg van een plotseling en onvoorzien van buiten komend onheil.

Extra informatie

Onder van buiten komend onheil verstaan wij een tot schade leidende gebeurtenis waarvan de oorsprong ligt buiten de beschadigde verzekerde zaak zelf. Een schadegebeurtenis is onvoorzien/onverwacht als daarmee geen rekening behoeft te worden gehouden. Van belang is wel dat de gebeurtenis tijdens de looptijd van de verzekering plaatsvindt.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. De roerende zaken zijn verzekerd tot het bedrag zoals is vermeld op het polisblad.

Extra informatie

Onder herbouwwaarde van het gebouw wordt verstaan de kosten van herbouw op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming, met vergelijkbare afwerkingen, naar constructie en indeling gelijkwaardig, onmiddellijk na de gebeurtenis. 

De vergoeding

Wij vergoeden de kostprijs van glas en/of kunststof van dezelfde soort en hoedanigheid; kosten van inzetten en plaatsen van glas en/of kunststof; kosten van het vervangen van beschadigde glaslatten; schilderwerk voor beschadigde kozijnen; kosten voor het treffen van een noodvoorziening. Wij houden met eventueel kleur- en kwaliteitsverschillen bij de vergoeding van schade geen rekening. 

Kosten verzekerd boven het verzekerde bedrag

Het salaris en de kosten van de door de verzekeraar benoemde deskundige worden volledig vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving en vulkanische uitbarsting, molest, atoomkernreactie, of andere niet gedekte oorzaken zoals grondwater, overstroming, neerslag, leidingwater en schade als gevolg van slecht of achterstalling onderhoud van het gebouw, evenals schade als gevolg van een zwevende nul of van het handelen in strijd met wet- en regelgeving als bijvoorbeeld de Opiumwet.

Uitsluitingen

Niet verzekerd is schade door krassen, schrammen of deuken; constructiefouten; lekkage en/of thermische breuk of door een eigen gebrek. Uitgesloten is ook schade ontstaan tijdens vervoer, (ver)plaatsing, verandering, bewerking en versiering van glas en schade ontstaan tijdens aanbouw, verbouw, renovatie of restauratie van uw gebouw, net als op het glas aangebrachte versieringen.

Extra informatie

Onder een eigen gebrek verstaan wij schade veroorzaakt door een natuurlijke eigenschap, slijtage en/of een slechte kwaliteit van de beschadigde zaak zelf.

Specifieke uitsluitingen

Verder is schade aan glas in onder meer windschermen of als het gebouw op het moment van de schade drie maanden of langer geheel of gedeeltelijk leeg staat, buiten gebruik is of gekraakt is, uitgesloten van dekking. Dit geldt ook voor glas in bepaalde roerende zaken, in hobbykassen of als het glas een kunstwerk is aan de buitenkant van het gebouw of dat op het terrein van het gebouw staat.

Extra informatie

Onder hobbykassen worden ook planten- en broeikassen of broeibakken verstaan.

Schade tijdens bouw, verbouwing of renovatie

Schade bij het bouwen, verbouwen of renoveren van het verzekerde gebouw is uitgesloten van dekking als de schade het gevolg is van de werkzaamheden, het niet werken volgens richtlijnen en veiligheidsinstructies, door inbraak of als gevolg van storm, regen of sneeuw.

Extra informatie

Wel bent u verzekerd als de schade het gevolg is van een brand veroorzaakt door werkzaamheden of als u aantoont dat het gebouw ten tijde van de schade volledig was afgesloten of volledig wind- en waterdicht was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade door een van de in deze rubriek genoemde gebeurtenissen geldt er geen eigen risico, tenzij op het polisblad wel een eigen risico vermeld is. Dan geldt het eigen risico voor alle in deze rubriek genoemde gebeurtenissen.

Nakomen van afspraken en verplichtingen

Op u als verzekeringnemer rust een aantal verplichtingen. U dient te voldoen aan deze verplichtingen. Voldoet u hier niet aan, of voldoet u bijvoorbeeld niet aan de preventie-eisen die gesteld zijn door de verzekeraar? Dan wordt uw schade mogelijk niet (volledig) vergoed. 

Waar ben ik gedekt?

Het glas en/of kunstof is verzekerd als het behoort tot het gebouw dat staat op het risicoadres zoals op het polisblad vermeld staat. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie (bijvoorbeeld leegstand, wijziging van bestemming of te koop staan) zo snel mogelijk door. Ook mag u niets doen dat de belangen van de verzekeraar schaadt en dient u uw volledige medewerking te verlenen.

Extra informatie

Komt u uw verplichting(en) niet of niet volledig na? Dan loopt u het risico dat uw schade niet of niet volledig vergoed wordt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt een factuur om de premie, de kosten en de assurantiebelasting binnen 30 dagen na de datum op de factuur te betalen. Het is van belang dat u de factuur tijdig betaalt, omdat u anders het risico loopt dat de dekking opgeschort wordt of in het uiterste geval dat de verzekering opgezegd wordt. U blijft in dat geval het factuurbedrag verschuldigd, maar u hebt dan geen recht op vergoeding van uw schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat de ingangsdatum van de verzekering genoemd. De verzekering eindigt aan het einde van de gekozen contractstermijn. Ook kan de verzekering beëindigd worden als u de premie niet op tijd betaalt.   

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering na het aflopen van de gekozen contractstermijn dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In het geval uw verzekering na afloop van de gekozen contractstermijn automatisch verlengd is voor een periode van 12 maanden, kunt u de verzekering met inachtneming van één maand opzegtermijn opzeggen.