Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt de derving van huurinkomsten als u uw gebouw niet meer kunt verhuren.

Wat is verzekerd?

U bent met deze verzekering gedekt tegen de derving van huurinkomsten, welke voortvloeien uit de onmogelijkheid om uw gebouw te verhuren of te gebruiken als gevolg van materiële schade aan uw gebouw. U moet wel de eigenaar van het gebouw zijn. Daarnaast moet het gaan om materiële schade die tijdens de looptijd van de verzekering is veroorzaakt door een onder de verzekering van het gebouw gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

De dekking van deze verzekering volgt dus de dekking van de verzekering van het gebouw dat in uw eigendom is. Bent u bijvoorbeeld verzekerd tegen schade aan uw gebouw als gevolg van brand, waardoor er sprake is van materiële schade in het gebouw en heeft u daarnaast deze huurdervingsverzekering ook afgesloten? Dan bent u in die situatie ook verzekerd tegen het gemis van huurinkomsten.

Verzekerd bedrag

Bij een gedekte schadegebeurtenis heeft u recht op vergoeding van de gemiste huurinkomsten verminderd met eventuele besparingen. Daarnaast heeft u recht op vergoeding van kosten, na voorafgaand overleg met de verzekeraar, om na het ontstaan van materiële schade de onderneming zo snel mogelijk te kunnen voortzetten om daarmee schade te voorkomen of te beperken.

Vergoeding

Bij de vergoeding van de huurinkomsten gaat het om de daadwerkelijk gederfde huurinkomsten. Er wordt dus geen dekking verleend als het gebouw ten tijde van het ontstaan van de materiële schade niet was verhuurd.

Uitkeringstermijn

De uitkeringstermijn begint op de dag waarop de schade ontstaat en eindigt in ieder geval uiterlijk na afloop van de op het polisblad vermelde maximale uitkeringstermijn. Hierbij maakt het niet uit of de verzekering voor het einde van de uitkeringstermijn is beëindigd.

Beperkte uitkeringstermijn van maximaal drie maanden

De uitkeringstermijn is beperkt tot drie maanden als u de uitoefening van het bedrijf, beroep of activiteit beëindigt, als het gebouw een andere bestemming krijgt, als de opstalverzekering voor het gebouw bij Donatus beëindigd wordt of als u niet binnen één jaar tot herstel of herbouw bent overgegaan.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving en vulkanische uitbarsting, molest, atoomkernreactie, of andere niet gedekte oorzaken zoals grondwater, overstroming, neerslag, leidingwater en schade als gevolg van slecht of achterstalling onderhoud van het gebouw, evenals schade als gevolg van een zwevende nul.

Uitsluitingen

Herstel en vervanging van asbestdaken, asbesthoudende gevelbekleding en andere asbesthoudende materialen en/of onderdelen is uitgesloten van dekking.

Daarnaast zijn de uitsluitingen die horen bij de verzekering van het gebouw en uitsluitingen die op het polisblad genoemd zijn, ook van toepassing op deze verzekering.

Specifieke uitsluitingen

Schade veroorzaakt doordat de verzekeringnemer of verzekerde in strijd met de wet- en regelgeving handelt, zoals bijvoorbeeld het kweken of produceren van drugs in strijd met de Opiumwet, schade als gevolg van opzet, roekeloosheid en merkelijke schuld bij de verzekeringnemer of verzekerde of als er fraude gepleegd is door de verzekeringnemer of verzekerde, is niet verzekerd.

Schade tijdens bouw, verbouwing of renovatie

Schade bij het bouwen, verbouwen of renoveren van het verzekerde gebouw is uitgesloten van dekking als de schade het gevolg is van de werkzaamheden, het niet werken volgens richtlijnen en veiligheidsinstructies, door inbraak of als gevolg van storm, regen of sneeuw.

Extra informatie

Wel bent u verzekerd als de schade het gevolg is van een brand veroorzaakt door werkzaamheden of als u aantoont dat het gebouw ten tijde van de schade volledig was afgesloten of volledig wind- en waterdicht was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade door een van de in deze rubriek genoemde gebeurtenissen geldt er geen eigen risico, tenzij op het polisblad wel een eigen risico vermeld is. Dan geldt het eigen risico voor alle in deze rubriek genoemde gebeurtenissen.

Nakomen van afspraken en verplichtingen

Op u als verzekeringnemer rust een aantal verplichtingen. U dient te voldoen aan deze verplichtingen. Voldoet u hier niet aan, of voldoet u bijvoorbeeld niet aan de preventie-eisen die gesteld zijn door de verzekeraar? Dan wordt uw schade mogelijk niet (volledig) vergoed. 

Specifieke verplichting met betrekking tot het verzekerd bedrag

U bent aan het einde van elk verzekeringsjaar verplicht om een accountantsverklaring, jaarverslag en/of huurovereenkomst te overleggen, waaruit de werkelijke huurinkomsten over dat jaar blijken. Als de werkelijke huurinkomsten afwijken van het verzekerde bedrag, wordt het verzekerde bedrag per 1 januari aangepast. Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan wordt het verzekerde bedrag met 30% verhoogd.

Waar ben ik gedekt?

Het gebouw, staande en gelegen op het risicoadres zoals vermeld is op het polisblad, is verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie (bijvoorbeeld leegstand, wijziging van bestemming of te koop staan) zo snel mogelijk door. Ook mag u niets doen dat de belangen van de verzekeraar schaadt en dient u uw volledige medewerking te verlenen.

Extra informatie

Komt u uw verplichting(en) niet of niet volledig na? Dan loopt u het risico dat uw schade niet of niet volledig vergoed wordt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt een factuur om de premie, de kosten en de assurantiebelasting binnen 30 dagen na de datum op de factuur te betalen. Het is van belang dat u de factuur tijdig betaalt, omdat u anders het risico loopt dat de dekking opgeschort wordt of in het uiterste geval dat de verzekering opgezegd wordt. U blijft in dat geval het factuurbedrag verschuldigd, maar u hebt dan geen recht op vergoeding van uw schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat de ingangsdatum van de verzekering genoemd. De verzekering eindigt aan het einde van de gekozen contractstermijn. Ook kan de verzekering beëindigd worden als u de premie niet op tijd betaalt.   

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering na het aflopen van de gekozen contractstermijn dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In het geval uw verzekering na afloop van de gekozen contractstermijn automatisch verlengd is voor een periode van 12 maanden, kunt u de verzekering met inachtneming van één maand opzegtermijn opzeggen.