Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de op het polisblad benoemde roerende zaken waar ook ter wereld, als gevolg van een aantal specifieke gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Uw roerende zaken zijn verzekerd bij schade door verlies, beroving, afspersing of diefstal en alle risico's van materiële schade als gevolg van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Diefstal van roerende zaken is enkel verzekerd als het voorafgegaan is door braak. Deze verzekering biedt ook dekking voor schade tijdens vervoer, mits voldaan is aan een aantal aanvullende voorwaarden.

Extra informatie

Voor schade tijdens vervoer geldt dat de verzekerde zaken tijdens het vervoer of transport adequaat beschermd moeten zijn tegen beschadigingen. Ook is schade tijdens het vervoer of transport verzekerd als het voertuig geparkeerd is, het voertuig goed afgesloten is en als de zaken niet van buitenaf zichtbaar zijn. Daarnaast dient het voertuig tussen 20.00 en 7.00 uur gestald te worden in een afgesloten ruimte.

Verzekerd bedrag

Deze verzekering vergoedt bij kunstvoorwerpen, die getaxeerd zijn door een deskundige en waarvan de geldigheidsduur nog niet verlopen is, de marktwaarde. Deze uitkering is per voorwerp, paar of set gemaximeerd op 125% van de getaxeerde waarde. Bij een marktwaarde lager dan de getaxeerde waarde, wordt de getaxeerde waarde vergoed. Voor andere kostbaarheden gelden specifieke vergoedingen.

Extra informatie

Bij overige kostbaarheden wordt de getaxeerde waarde uitgekeerd. Is de geldigheid van de taxatie verlopen en heeft de verzekeraar geen nieuwe taxatie door een deskundige ontvangen? Dan vergoedt de verzekeraar de getaxeerde waarde. Zonder het bestaan van een taxatie door een deskundige vergoedt de verzekeraar de marktwaarde. Voor de bepaling van de marktwaarde kan zij eventueel een expert inschakelen.

Omvang van de vergoeding

Bij beschadiging van een verzekerd voorwerp worden de herstelkosten, alsmede de door het herstel niet opgeheven waardevermindering vergoed. Bij totaal verlies wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. Daarvoor dient dan wel eerst de eigendom van de verzekerde zaak aan de verzekeraar overgedragen te worden. U hebt het recht om het voorwerp terug te kopen, als de verzekeraar het voorwerp terugvindt.

Extra informatie

De verzekeraar zal u zo spoedig als mogelijk laten weten dat zij het voorwerp, waarvan u de eigendom hebt overgedragen aan de verzekeraar, heeft teruggevonden. U hebt dan 60 dagen de tijd om het voorwerp terug te kopen tegen de ontvangen schadevergoeding of, indien het voorwerp beschadigd is, tegen de ontvangen schadevergoeding minus de kosten van restauratie en de waardevermindering.

Vergoeding boven het verzekerde bedrag

Het salaris en de kosten van de door de verzekeraar benoemde deskundige worden volledig vergoed. Daarnaast wordt het verzekerd bedrag automatisch voor 6 maanden met 100% verhoogd als de kunstenaar van het op het polisblad gespecificeerde kuntsvoorwerp tijdens de verzekeringsperiode overlijdt. U dient wel de waaardevermeerdering aan te tonen in het geval van schade.

Extra informatie

Voor de dekkingsuitbreiding in het geval van het overlijden van de kunstenaar vergoedt de verzekeraar maximaal € 25.000,- per gebeurtenis respectievelijk per verzekeringsjaar.

Aanvullende dekking voor paren, stellen en eenheden

Deze verzekering biedt ook dekking voor schade aan paren, stellen en eenheden. Als een of meerdere stukken van een paar, stel of deel van een grotere eenheid beschadigd raakt als gevolg van een gedekte gebeurtenis, dan vergoedt deze verzekering de door een expert vastgestelde waardeverindering als gevolg van de schade en de kosten van het herstel van het gehele paar, stel of eenheid.

Schade als gevolg van krassen, schrammen of deuken

Deze verzekering biedt geen dekking voor schade als gevolg van krassen, schrammen of deuken, tenzij deze beschadigingen tegelijk ontstaan zijn met een andere gedekte gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving en vulkanische uitbarsting, molest, atoomkernreactie, of andere niet gedekte oorzaken zoals grondwater, overstroming, neerslag, leidingwater en schade als gevolg van slecht of achterstalling onderhoud van het gebouw, evenals schade als gevolg van een zwevende nul of van het handelen in strijd met wet- en regelgeving als bijvoorbeeld de Opiumwet.

Uitsluitingen

Herstel en vervanging van asbestdaken, asbesthoudende gevelbekleding en andere asbesthoudende materialen en/of onderdelen is uitgesloten van dekking. Dat geldt ook voor schade aan kunstvoorwerpen in de buitenlucht, aan zegels of munten, schade die bestaat uit krassen, schrammen of deuken, die het gevolg is van neerslag of hagel, door vochtdoorslag, optrekkend vocht of aan instrumenten.

Extra informatie

Deze verzekering biedt wel dekking voor schade als gevolg van neerslag of hagel als de neerslag of hagel binnen is gekomen door openstaande ramen, deuren, luiken of lichtkoepels. Voor schade aan instrumenten geldt dat schade aan snaren, trommelvellen en beschadigingen niet vergoedt wordt als zij de klankkleur van het instrument niet beïnvloeden.

Schade aan de verzekerde zaak tijdens het vervoer

Deze verzekerind biedt dekking voor schade aan de verzekerde zaken tijdens het vervoer van deze zaken. Deze dekking geldt echter niet als de zaken zich in een vervoermiddel bevinden en het gehele vervoermiddel gestolen wordt.

Schade tijdens bouw, verbouwing of renovatie

Schade bij het bouwen, verbouwen of renoveren van het verzekerde gebouw is uitgesloten van dekking als de schade het gevolg is van de werkzaamheden, het niet werken volgens richtlijnen en veiligheidsinstructies, door inbraak of als gevolg van storm, regen of sneeuw.

Extra informatie

Wel bent u verzekerd als de schade het gevolg is van een brand veroorzaakt door werkzaamheden of als u aantoont dat het gebouw ten tijde van de schade volledig was afgesloten of volledig wind- en waterdicht was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade door een van de in deze rubriek genoemde gebeurtenissen geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis, tenzij op het polisblad wel een eigen risico vermeld is. Dan geldt het eigen risico voor alle in deze rubriek genoemde gebeurtenissen.

Nakomen van afspraken en verplichtingen

Op u als verzekeringnemer rust een aantal verplichtingen. U dient te voldoen aan deze verplichtingen. Voldoet u hier niet aan, of voldoet u bijvoorbeeld niet aan de preventie-eisen die gesteld zijn door de verzekeraar? Dan wordt uw schade mogelijk niet (volledig) vergoed. 

Waar ben ik gedekt?

De op het polisblad omschreven roerende zaken zijn waar ook ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie (bijvoorbeeld leegstand, wijziging van bestemming of te koop staan) zo snel mogelijk door. Ook mag u niets doen dat de belangen van de verzekeraar schaadt en dient u uw volledige medewerking te verlenen.

Extra informatie

Komt u uw verplichting(en) niet of niet volledig na? Dan loopt u het risico dat uw schade niet of niet volledig vergoed wordt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt een factuur om de premie, de kosten en de assurantiebelasting binnen 30 dagen na de datum op de factuur te betalen. Het is van belang dat u de factuur tijdig betaalt, omdat u anders het risico loopt dat de dekking opgeschort wordt of in het uiterste geval dat de verzekering opgezegd wordt. U blijft in dat geval het factuurbedrag verschuldigd, maar u hebt dan geen recht op vergoeding van uw schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat de ingangsdatum van de verzekering genoemd. De verzekering eindigt aan het einde van de gekozen contractstermijn. Ook kan de verzekering beëindigd worden als u de premie niet op tijd betaalt.   

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering na het aflopen van de gekozen contractstermijn dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In het geval uw verzekering na afloop van de gekozen contractstermijn automatisch verlengd is voor een periode van 12 maanden, kunt u de verzekering met inachtneming van één maand opzegtermijn opzeggen.