Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan het gebouw en/of aan roerende zaken die zich in het gebouw bevinden, indien de schade het gevolg is van onder meer water, diefstal of vandalisme.

Wat is verzekerd?

Uw gebouw en/of roerende zaken in het gebouw zijn verzekerd bij onvoorziene schade door neerslag, rioolwater, ander soortig water en stoom, water uit waterbed/aquaria, door sneeuwdruk, wateraccumulatie, diefstal, olie, een aanrijding/aanvaring, scherven van brekende ruiten, vandalisme, omvallen van kranen, gewelddadige beroving/afpersing, opruimen van bomen, relletjes/opstootjes of luchtdruk.

Extra informatie

Enkel de kosten van herstel van de oorzaak wordt vergoed als de installaties en toestellen zijn gesprongen door vorst. Schade door vochtdoorlating van tegelwerk is niet verzekerd, tenzij de oorzaak buiten het verzekerde gebouw ligt. Vandalisme wordt tot maximaal € 2.500,- per gebeurtenis en € 5.000,- per jaar vergoed. Voor het opruimen van bomen geldt een maximum van 10% van het verzekerde bedrag van het gebouw.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van het gebouw. De roerende zaken zijn verzekerd tot het bedrag zoals is vermeld op het polisblad.

Extra informatie

Onder herbouwwaarde van het gebouw wordt verstaan de kosten van herbouw op dezelfde plaats, met dezelfde bestemming, met vergelijkbare afwerkingen, naar constructie en indeling gelijkwaardig, onmiddellijk na de gebeurtenis. 

Aanvullende dekkingen roerende zaken

De (roerende) zaken zijn verzekerd tegen schade als gevolg van de hiervoor genoemde gebeurtenissen, mits de roerende zaken zich voor een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden in een ander gebouw in Nederland bevinden. Deze zaken zijn verzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis. Voor het verzekerde orgel geldt een afwijkende regeling.

Extra informatie

Het verzekerde orgel is verzekerd als (een deel van) het orgel zich in een gebouw bij een erkende orgelbouwer bevindt, mits de orgelbouwer ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel.

Kosten verzekerd boven het verzekerde bedrag

Kosten voor de tuinaanleg van de tuin bij het verzekerde gebouw, mits de schade het gevolg is van brand en/of naburige brand aan het gebouw. De kosten zijn tot maximaal 10% van de verzekerde som van het verzekerde gebouw verzekerd.

Het salaris en de kosten van de door de verzekeraar benoemde deskundige worden daarnaast ook volledig vergoed.

Aanvullende dekking voor particulieren

Ook is schade aan roerende zaken tijdens verhuizing en vervoer, aan bederfelijke zaken als gevolg van het uitvallen van de koelinstallatie of de stroomvoorziening van minimaal 6 uren, aan roerende zaken van uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar en aan kantoorinventaris en beroepsuitrusting in het gebouw verzekerd. Voor de particuliere inboedel geldt de stellenclausule.

Extra informatie

Bederfelijke zaken zijn tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis verzekerd. Voor eigendommen van uitwonende kinderen en de kantoorinventaris geldt per gebeurtenis een maximum van respectivelijk  € 15.000,- en € 5.000,-. De stellenclausule dekt het herstel van het beschadigde deel vergoed wordt en het herstel van het geheel.

Aanvullende verzekerde kosten boven het verzekerde bedrag voor particulieren

Boven het verzekerde bedrag krijgt u een vergoeding voor de bereddingskosten, opruimingskosten, kosten van archeologisch onderzoek, kosten die op last van de overheid gemaakt worden, voor het vervoer en opslag van roerende zaken na een schadegebeurtenis,  voor noodvoorzieningen en voor extra kosten voor herstel.

Extra informatie

Voor kosten van archeologisch onderzoek, op last van de overheid en voor noodvoorzieningen geldt per gebeurtenis maximaal € 100.000,-. Aan opruimingskosten wordt maximum € 100.000,- of 15% van het verzekerde bedrag vergoed. Voor extra kosten voor herstel geldt een vergoeding van 10% van het schadebedrag, gemaximeerd op € 100.000,-. Vervoer en opslag is beperkt tot 10% van het verzekerde bedrag.

Aanvullende dekking voor huur

Boven de verzekerde som kunt u een vergoeding krijgen voor de huur van een vervangende ruimte en voor huurderving. Deze zijn beiden beperkt tot 104 weken en tot € 50.000,- per gebeurtenis. Leidt één gebeurtenis tot zowel kosten voor een vervangende ruimte en tot huurderving, dan is dit tot maximaal € 50.000,- verzekerd. Dit is eventueel uit te breiden met de optionele dekking voor huurderving.

Schade als gevolg van brand, diefstal en/of vandalisme

U bent ook verzekerd voor schade, veroorzaakt door brand, diefstal en/of vandalisme aan uw eigendommen, maar alleen als deze eigendomen aanwezig zijn in de tuin, op het balkon of op het erf van het gebouw dat vermeld is op het polisblad. Schade door diefstal en valdalisme aan andere zaken is alleen verzekerd na braak aan het gebouw.

Extra informatie

Deze dekking geldt voor schade aan vlaggenstokken, tuinmeubilair, tuingereedschap, wasgoed, jacuzzi's, parasols, buitenkeukens, tenten, trampolines en laadpalen van elektrische auto's.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving en vulkanische uitbarsting, molest, atoomkernreactie, of andere niet gedekte oorzaken zoals grondwater, overstroming, neerslag, leidingwater en schade als gevolg van slecht of achterstalling onderhoud van het gebouw, evenals schade als gevolg van een zwevende nul.

Fundamenten, asbest en specifieke schade aan de roerende zaak en het gebouw

Deze verzekering biedt geen dekking voor schade aan fundamenten van het gebouw, herstel en vervanging van asbestdaken, asbesthoudende gevelbekleding en andere asbesthoudende materialen en/of onderdelen.

Niet gedekt is schade aan roerende zaken buiten het gebouw, als een sloopvergunning is aangevraagd of als het gebouw drie maanden of langer geheel of gedeeltelijk leeg staat of buiten gebruik is.

Extra informatie

Mogelijk dat de fundamenten van het gebouw wel verzekerd zijn, maar dan is dit op het polisblad bepaald. Als het gebouw drie maanden of langer geheel of gedeeltelijk leeg staat en/of buiten gebruik is, dan is schade aan het gebouw zelf of aan de roerende zaken in het gebouw niet verzekerd. Het gebouw is ook niet verzekerde als er een sloopvergunning voor het gebouw is aangevraagd.

Specifieke uitsluitingen

Schade veroorzaakt doordat de verzekeringnemer of verzekerde in strijd met de wet- en regelgeving handelt, zoals bijvoorbeeld het kweken of produceren van drugs in strijd met de Opiumwet, schade als gevolg van opzet, roekeloosheid en merkelijke schuld bij de verzekeringnemer of verzekerde of als er fraude gepleegd is door de verzekeringnemer of verzekerde, is niet verzekerd.

Schade tijdens bouw, verbouwing of renovatie

Schade bij het bouwen, verbouwen of renoveren van het verzekerde gebouw is uitgesloten van dekking als de schade het gevolg is van de werkzaamheden, het niet werken volgens richtlijnen en veiligheidsinstructies, door inbraak of als gevolg van storm, regen of sneeuw.

Extra informatie

Wel bent u verzekerd als de schade het gevolg is van een brand veroorzaakt door werkzaamheden of als u aantoont dat het gebouw ten tijde van de schade volledig was afgesloten of volledig wind- en waterdicht was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade door een van de in deze rubriek genoemde gebeurtenissen geldt er geen eigen risico, tenzij op het polisblad wel een eigen risico vermeld is. Dan geldt het eigen risico voor alle in deze rubriek genoemde gebeurtenissen.

Nakomen van afspraken en verplichtingen

Op u als verzekeringnemer rust een aantal verplichtingen. U dient te voldoen aan deze verplichtingen. Voldoet u hier niet aan, of voldoet u bijvoorbeeld niet aan de preventie-eisen die gesteld zijn door de verzekeraar? Dan wordt uw schade mogelijk niet (volledig) vergoed. 

Waar ben ik gedekt?

Het gebouw en de roerende zaken zijn verzekerd als zij staan of liggen op het risicoadres dat vermeld is op het polisblad. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie (bijvoorbeeld leegstand, wijziging van bestemming of te koop staan) zo snel mogelijk door. Ook mag u niets doen dat de belangen van de verzekeraar schaadt en dient u uw volledige medewerking te verlenen.

Extra informatie

Komt u uw verplichting(en) niet of niet volledig na? Dan loopt u het risico dat uw schade niet of niet volledig vergoed wordt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U ontvangt een factuur om de premie, de kosten en de assurantiebelasting binnen 30 dagen na de datum op de factuur te betalen. Het is van belang dat u de factuur tijdig betaalt, omdat u anders het risico loopt dat de dekking opgeschort wordt of in het uiterste geval dat de verzekering opgezegd wordt. U blijft in dat geval het factuurbedrag verschuldigd, maar u hebt dan geen recht op vergoeding van uw schade.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polisblad staat de ingangsdatum van de verzekering genoemd. De verzekering eindigt aan het einde van de gekozen contractstermijn. Ook kan de verzekering beëindigd worden als u de premie niet op tijd betaalt.   

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering na het aflopen van de gekozen contractstermijn dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In het geval uw verzekering na afloop van de gekozen contractstermijn automatisch verlengd is voor een periode van 12 maanden, kunt u de verzekering met inachtneming van één maand opzegtermijn opzeggen.