Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door het verlies of blijvende ongeschiktheid van je paard. Het gaat daarbij om het plotseling overlijden van je paard door een ongeval of een acuut verlopende ziekte, of blijvende ongeschiktheid door een ongeval.

 

Extra informatie

Je kiest zelf of je aanvullende verzekeringen afsluit.

Wat is verzekerd?

Overlijden, noodzakelijke levensbeëindiging of blijvende ongeschiktheid van je paard door onderstaande gebeurtenissen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerde bedrag waarvoor jouw paard verzekerd is, maar nooit meer dan de handelswaarde.

Overlijden door een ongeval

Overlijden of noodzakelijke levensbeëindiging van je paard door een ongeval is verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van een ongeval de verzekeringsvoorwaarden.

Overlijden door een acuut verlopende ziekte.

Overlijden of noodzakelijke levensbeëindiging van je paard door een acuut verlopende ziekte is verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van een acuut verlopende ziekte de verzekeringsvoorwaarden.

Blijvende ongeschiktheid

Blijvende ongeschiktheid van je  paard door een ongeval is verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van blijvende ongeschiktheid de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: Brand en diefstal

Je kunt schade door brand en/of diefstal meeverzekeren.

Keuze: Ziektekosten

Je kunt deze verzekering uitbreiden met een Beperkte ziektekostenverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij de volgende schadegevallen.

Bestaande gebreken en/of ziekten

Wij keren niet uit bij schade door ziekten, aandoeningen of gebreken die al aanwezig waren op de ingangsdatum van de verzekering.

Extra informatie

Dit geldt ook voor gebreken en ziekten die bij een keuring niet werden opgemerkt.

Overlijden door een niet acuut verlopende ziekte

overlijden of noodzakelijke levensbeëindiging als gevolg van een niet acuut verlopende ziekte is niet verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van een acuut verlopende ziekte de verzekeringsvoorwaarden.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Je bent ook niet verzekerd als er sprake is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking? Deze verzekering kun je uitbreiden met een Beperkte ziektekostenverzekering. Schade door brand of diefstal is aanvullend te verzekeren.

Eigen risico

We vergoeden maximaal het verzekerde bedrag waarvoor jouw paard verzekerd is, maar nooit meer dan de handelswaarde.

Extra informatie

Het uitkeringspercentage is mede afhankelijk van de reden van uitkering en de leeftijd van je paard. Check de verzekeringsvoorwaarden.

Besmettelijke ziekten

In het geval van besmettelijke (aangifteplichtige) dierziekten onder paardachtigen geldt een uitkeringsbeperking.

Extra informatie

Een lijst met aangifteplichtige dierziekten is te vinden op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan je paard in de Europese Unie. Stal je je paard voor een periode van langer dan 6 maanden buiten Nederland dan stopt de dekking. Ga je in een ander land wonen, dan moet je dit aan ons doorgeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Laat je paard, als het ziek of kreupel is, zo snel mogelijk door een dierenarts onderzoeken en volg de adviezen van de dierenarts op. Wij verwachten van je dat je er redelijkerwijs alles aan doet om je paard te laten genezen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maandbetaling dan kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat en eindigt bij opzegging of bij blijvende ongeschiktheid van je paard. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Je kunt opzeggen via onze website, per mail of door een brief te sturen naar: Postbus 131, 8440 AC Heerenveen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.