Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als gevolg van de castratie van een paard.

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

We vergoeden, afhankelijk van de leeftijd van jouw
paard, maximaal 100% van het verzekerde bedrag
waarvoor jouw paard verzekerd is, maar nooit meer
dan de handelswaarde.

Extra informatie

Bij een leeftijd van het paard tot 4 jaar bedraagt de uitkering bij overlijden en bij blijvende ongeschiktheid 80% van de verzekerde waarde. Bij een leeftijd van 4 tot 13 jaar bedraagt de uitkering bij overlijden 100% en bij blijvende ongeschiktheid 90% van de verzekerde waarde.

Blijvende ongeschiktheid

Deze verzekering keert uit als er sprake is van blijvende ongeschiktheid van het paard als direct gevolg van de castratie, met de daarbij behorende handelingen, uitgevoerd door een dierenarts.

Overlijden

Deze verzekering keert uit als er sprake is van overlijden van het paard als direct gevolg van de castratie, met de daarbij behorende handelingen, uitgevoerd door een dierenarts.

Noodzakelijke levensbeëindiging

Deze verzekering keert uit als er sprake is van noodzakelijke levensbeëindiging van het paard als direct gevolg van de castratie, met de daarbij behorende handelingen, uitgevoerd door een dierenarts.

Wat is niet verzekerd?

Bestaande gebreken en/of ziekten

Wij keren niet uit bij schade door ziekten,
aandoeningen of gebreken die al aanwezig waren op
de ingangsdatum van de verzekering.

Extra informatie

Dit geldt ook voor gebreken en ziekten die bij een
keuring niet worden opgemerkt.

Diergeneeskundige kosten

Diergeneeskundige kosten zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Staand uitgevoerde castratie

Voor staand uitgevoerde castraties geldt een maximaal te verzekeren waarde van € 10.000.

Meldingsplicht

Als de dierenarts vindt dat directe levensbeëindiging
nodis is, dan moet vooraf met ons worden overlegd.
Is dit niet mogelijk, dan verwachten wij van jou dat je
de juistheid van deze beslissing aantoont.

Verzorgingsplicht

Je bent verplicht je paard goed te verzorgen. Je krijgt
geen vergoeding voor schade en/of kosten als er
sprake is van onvoldoende zorg.

Extra informatie

Leidraad hierbij is de Gids voor Goede Praktijken van
de Sectorraad Paarden. Deze is te vinden op de site:
www.sectorraadpaarden.nl.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade tengevolge van een in Nederland uitgevoerde castratie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Laat het dier, als het ziek is, zo snel mogelijk door een dierenarts onderzoeken en volg de adviezen van de dierenarts op. Wij verwachten van je dat je er redelijkerwijs alles aan doet om het dier te laten genezen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het betreft een éénmalige premie. De premiebetaling vindt alleen plaats via automatische afschrijving.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de dag van de castratie en eindigt dertig dagen na de castratie.

Extra informatie

Om recht te hebben op een uitkering moeten zowel de castratie, als de schademelding binnen de verzekerde periode hebben plaatsgevonden. Schademeldingen na de verzekerde periode, die te maken hebben met een gebeurtenis binnen de verzekerde periode, worden niet meer in behandeling genomen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het betreft hier een tijdelijke verzekering. Deze verzekering kan tussentijds of achteraf niet worden opgezegd, maar eindigt automatisch na afloop van de verzekeringsperiode.