Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door overlijden, noodzakelijke levensbeëindiging of blijvende ongeschiktheid van je paard door een ongeval, kreupelheid of ziekte.

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het verzekerde bedrag waarvoor jouw paard verzekerd is, maar nooit meer dan de handelswaarde.

Ongeval

Overlijden of noodzakelijke levensbeëindiging door een ongeval is verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van een ongeval de verzekeringsvoorwaarden.

Ziekte

Schade door overlijden of noodzakelijke levensbeëindiging van je paard als gevolg van ziekte is verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van ziekte de verzekeringsvoorwaarden.

Blijvende ongeschiktheid

Blijvende ongeschiktheid van je paard door een ongeval, ziekte of kreupelheden is verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van blijvende ongeschiktheid de verzekeringsvoorwaarden.

Keuze: Brand en diefstal

Je kunt schade door brand en/of diefstal meeverzekeren.

Keuze: Ziektekosten

Je kunt deze verzekering uitbreiden met een  ziektekostenverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Bestaande gebreken en/of ziekten

Wij keren niet uit bij schade door ziekten, aandoeningen of gebreken die al aanwezig waren op de ingangsdatum van de verzekering.

Extra informatie

Dit geldt ook voor gebreken en ziekten die bij een keuring niet werden opgemerkt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meldingsplicht

Als de dierenarts vindt dat directe levensbeëindiging nodig is, dan moet vooraf telefonisch met ons worden overlegd. Is dit niet mogelijk, dan verwachten wij van jou dat je de juistheid van deze beslissing aantoont.

Verzorgingsplicht

U bent verplicht het verzekerde paard goed te verzorgen. U krijgt geen vergoeding voor schade en/of kosten als er sprake is van onvoldoende zorg.

Extra informatie

Leidraad hierbij is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Deze is te vinden op de site: www.sectorraadpaarden.nl.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan je paard in de Europese Unie. Stal je je paard voor een periode van langer dan 6 maanden buiten Nederland dan stopt de dekking. Ga je in een ander land wonen, dan moet je dit aan ons doorgeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Laat je paard, als het ziek of kreupel is, zo snel mogelijk door een dierenarts onderzoeken en volg de adviezen van de dierenarts op. Wij verwachten van je dat je er redelijkerwijs alles aan doet om je paard te laten genezen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maandbetaling dan kan dit alleen via automatische incasso.

Extra informatie

Heb je vragen over de premie of lukt het niet om de premie te betalen? Neem dan contact met ons op.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op je polis staat en eindigt bij opzegging, overlijden/noodzakelijke levensbeëindiging of bij blijvende ongeschiktheid van je paard. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Je kunt opzeggen via onze website, per mail of door een brief te sturen naar: Postbus 131, 8440 AC Heerenveen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.