Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt 80% van de diergeneeskundige kosten. In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de verzekeringsvoorwaarden.

Extra informatie

Deze aanvullende verzekering kan alleen worden afgesloten als aanvulling op de Uitgebreide schadeverzekering. Je kiest zelf of je een aanvullende ziektekostenverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Extra informatie

Check het dekkingsoverzicht ziektekosten in de verzekeringsvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 5.000. Dit bedrag geldt per jaar. We keren aan diergeneeskundige kosten nooit meer uit dan de verzekerde waarde van je paard.

Ongeval

Diergeneeskundige kosten van je paard, als gevolg van een ongeval, zijn verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van een ongeval de verzekeringsvoorwaarden.

Ziekte

Diergeneeskundige kosten van je paard als gevolg van ziekte, zijn verzekerd.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de verzekeringsvoorwaarden.

Kreupelheden

Diergeneeskundige kosten van je paard als gevolg van kreupelheden zijn verzekerd.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de verzekeringsvoorwaarden.

Gebitsbehandeling

Diergeneeskundige kosten voor een gebitsbehandeling zijn verzekerd. Kosten voor preventieve gebitsbehandeling worden niet vergoed.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de verzekeringsvoorwaarden.

Tildren(c), lichaamseigen stoffen

Diergeneeskundige kosten voor een behandeling met Tildren (c) of geneesmiddelen gemaakt van lichaamseigen stoffen van je paard, zoals PRP, IRAP en ACP zijn verzekerd.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de verzekeringsvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij diergeneeskundige kosten als gevolg van onderstaande ziekten of aandoeningen.

Extra veterinaire onderzoeken

Diergeneeskundige kosten voor extra diagnostische onderzoeken, zoals: MRI-scan, CT-scan of een thermografisch onderzoek zijn niet verzekerd. 

Therapeutische behandelingen

Kosten voor de behandeling middels fysiotherapie, osteopatie, chiropractie en andere in de verzekeringsvoorwaarden genoemde behandelingen, zijn niet verzekerd.

Onvoldoende zorg

Je bent niet verzekerd voor diergeneeskundige kosten als gevolg van onvoldoende zorg.

Extra informatie

Je bent verplicht je paard goed te verzorgen. Leidraad hierbij is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Deze is te vinden op de site: www.sectorraadpaarden.nl.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Onderzoek- en of medisch noodzakelijke behandelingskosten die in totaal meer bedragen dan € 750 moet je vooraf melden.

Extra informatie

Na ontvangst van de melding zullen wij zo snel mogelijk onze beslissing schriftelijk aan je doorgeven. Dit kan betekenen dat wij akkoord gaan met de behandeling, maar ook dat wij niet akkoord gaan. Wij gaan dan in overleg met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn. Check de verzekeringsvoorwaarden.

Eigen risico

Per kalenderjaar geldt een eigen bijdrage van € 150. Deze bijdrage wordt op de uitkering in mindering gebracht.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de diergeneeskundige kosten als deze gemaakt zijn in Nederland. Tenzij wij schriftelijk toestemming hebben verleend voor het maken van kosten buiten Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Laat je paard, als het ziek of kreupel is, zo snel mogelijk door een dierenarts onderzoeken en volg de adviezen van de dierenarts op. Wij verwachten van je dat je er redelijkerwijs alles aan doet om je paard te laten genezen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maandbetaling dan kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat en eindigt bij opzegging of bij blijvende ongeschiktheid van je paard. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Je kunt opzeggen via onze website, per mail of door een brief te sturen naar: Postbus 131, 8440 AC Heerenveen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.