Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt 80% van de diergeneeskundige kosten. Daarnaast worden een aantal extra veterinaire onderzoeken en/of behandelingen vergoed. In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Deze aanvullende verzekering kan alleen worden afgesloten als aanvulling op de Uitgebreide schadeverzekering. Je kiest zelf of je een aanvullende ziektekostenverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Extra informatie

Check het dekkingsoverzicht ziektekosten in de polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal € 5.000 aan diergeneeskundige kosten. Dit bedrag geldt per jaar. We keren aan diergeneeskundige kosten nooit meer uit dan de verzekerde waarde van je paard.

Ongeval

Diergeneeskundige kosten van je paard, als gevolg van een ongeval, zijn verzekerd.

Extra informatie

Check voor de definitie van een ongeval de polisvoorwaarden.

Ziekte

Diergeneeskundige kosten van je paard als gevolg van ziekte, zijn verzekerd.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de polisvoorwaarden.

Kreupelheden

Diergeneeskundige kosten van je paard, als gevolg van kreupelheden, zijn verzekerd.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de polisvoorwaarden.

Tildren(c), lichaamseigen stoffen

Diergeneeskundige kosten voor een behandeling met Tildren (c) of geneesmiddelen gemaakt van lichaamseigen stoffen van je paard, zoals PRP, IRAP en ACP zijn verzekerd.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de polisvoorwaarden.

Extra veterinaire onderzoeken

Diergeneeskundige kosten voor extra diagnostische onderzoeken, zoals: MRI-scan, CT-scan of een thermografisch onderzoek zijn verzekerd.

Extra informatie

In het dekkingsoverzicht ziektekosten zie je welke kosten worden vergoed. Check de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij diergeneeskundige kosten als gevolg van onderstaande ziekten of aandoeningen.

Kosten van medisch preventieve zorg

Kosten van vaccinaties, gebitscontrole, wormkuren en als gevolg van het nalaten van de gebruikelijke preventieve zorg vergoeden wij niet.

Onvoldoende zorg

Je bent niet verzekerd voor schade als gevolg van onvoldoende zorg.

Extra informatie

Onder onvoldoende zorg verstaan we oa. : verwaarlozing, ondeugdelijke en onveilige stallen, weides en/of afrasteringen. Niet tijdig inenten of ontwormen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Onderzoek- en of medisch noodzakelijke behandelingskosten die in totaal meer bedragen dan € 750 moet je vooraf melden.

Extra informatie

Na ontvangst van de melding zullen wij zo snel mogelijk onze beslissing schriftelijk aan je doorgeven. Dit kan betekenen dat wij akkoord gaan met de behandeling, maar ook dat wij niet akkoord gaan. Wij gaan dan in overleg met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn. Check de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Per kalenderjaar geldt een eigen bijdrage van € 250. Deze bijdrage wordt op de uitkering in mindering gebracht.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de diergeneeskundige kosten als deze gemaakt zijn in Nederland. Tenzij wij schriftelijk toestemming hebben verleend voor het maken van kosten buiten Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Laat je paard, als het ziek of kreupel is, zo snel mogelijk door een dierenarts onderzoeken en volg de adviezen van de dierenarts op. Wij verwachten van je dat je er alles aan doet om je paard te laten genezen. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Kies je voor maandbetaling dan kan dit alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat en eindigt bij opzegging of bij blijvende ongeschiktheid van je paard. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Je kunt opzeggen via onze website, per mail of door een brief te sturen naar: Postbus 131, 8440 AC Heerenveen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Extra informatie

De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de opzegging.