Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als er sprake is van doodgeboren worden, overlijden, respectievelijk noodzakelijke levensbeëindiging van een veulen. 

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal 90% van het verzekerde bedrag waarvoor jouw veulen verzekerd is, maar nooit meer dan de handelswaarde.

Extra informatie

De verzekerde waarde mag niet meer zijn dan drie maal het dekgeld met een maximum van € 5.000.

Keuze: Beperkte veulenverzekering

Dekking geldt als er sprake is van doodgeboren worden, sterven resp. noodzakelijk afmaken, binnen 2 x 24 uur na de schadeveroorzakende gebeurtenis of na het constateren van de eerste ziekteverschijnselen.

Keuze: Uitgebreide veulenverzekering

Het is mogelijk de verzekering uit te breiden met een dekking voor blijvende volledige ongeschiktheid voor gebruik van het veulen. De 2 x 24 uurs termijn van de Beperkte veulenverzekering geldt hierbij niet.

Keuze: Dragende merrie

De dragende merrie kan apart worden meeverzekerd. 

Extra informatie

De dragende merrie kan apart worden verzekerd. Diergeneeskundige kosten in verband met het voortplantingsproces, inclusief de hieruit voortvloeiende complicaties en de begeleiding rond drachtigheid en geboorte worden niet vergoed.

Wat is niet verzekerd?

Tweelingdracht

Er wordt geen schadevergoeding uitgekeerd als één van de twee veulens dood of mismaakt geboren wordt of binnen 4 maanden na de geboorte blijvend ongeschikt wordt, komt te overlijden of moet worden geëuthanaseerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meldingsplicht

Als de dierenarts vindt dat directe levensbeëindiging nodig is, dan moet vooraf telefonisch met ons worden overlegd. Is dit niet mogelijk, dan verwachten wij van jou dat je de juistheid van deze beslissing aantoont.

Verzorgingsplicht

U bent verplicht het verzekerde veulen goed te verzorgen. U krijgt geen vergoeding voor schade en/of kosten als er sprake is van onvoldoende zorg.

Extra informatie

Leidraad hierbij is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. Deze is te vinden op de site: www.sectorraadpaarden.nl.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan je paard in de Europese Unie. Stal je je paard voor een periode van langer dan 6 maanden buiten Nederland dan stopt de dekking. Ga je in een ander land wonen, dan moet je dit aan ons doorgeven.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Laat je paard, als het ziek of kreupel is, zo snel mogelijk door een dierenarts onderzoeken en volg de adviezen van de dierenarts op. Wij verwachten van je dat je er redelijkerwijs alles aan doet om je paard te laten genezen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het betreft een éénmalige premie. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint 10 maanden na de laatste dekdatum en eindigt 4 maanden na de geboorte.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het betreft hier een tijdelijke verzekering. Deze eindigt 4 maanden na de geboorte van het veulen. Deze verzekering kan tussentijds of achteraf niet worden opgezegd, maar eindigt automatisch na afloop van de verzekeringsperiode.