Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als er sprake is van doodgeboren worden, overlijden, respectievelijk noodzakelijke levensbeëindiging van een veulen. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal de verzekerde waarde van het veulen.

Extra informatie

De verzekerde waarde mag niet meer zijn dan drie maal het dekgeld met een maximum van € 5.000.

Beperkte veulenverzekering

Deze verzekering keert uit als er sprake is van doodgeboren worden, overlijden respectievelijk noodzakelijke levensbeëindiging. Dit moet dan wel plaatsvinden binnen 2 x 24 uur na de schadeveroorzakende gebeurtenis of na het constateren van de eerste ziekteverschijnselen.

Keuze: Uitgebreide veulenverzekering

Het is mogelijk de verzekering uit te breiden met een dekking voor blijvende volledige ongeschiktheid voor gebruik van het veulen.

Keuze: De merrie

De merrie kan apart worden verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij de volgende schadegevallen.

Diergeneeskundige kosten

Diergeneeskundige kosten zijn niet verzekerd.

Merrie

De merrie is niet meeverzekerd.

Extra informatie

De merrie kan apart worden verzekerd. Diergeneeskundige kosten in verband met het voortplantingsproces, inclusief de hieruit voortvloeiende complicaties en de begeleiding rond drachtigheid en geboorte worden niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de volgende gevallen keren wij niet uit.

Onvoldoende zorg

Onder onvoldoende zorg verstaan wij o.a.: verwaarlozing, ondeugdelijke en onveilige stallen, weides en/of afrasteringen. Niet tijdig ontwormen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan je veulen zolang je in Nederland woont.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Laat je veulen, als het ziek of kreupel is, zo snel mogelijk door een dierenarts onderzoeken en volg de adviezen van de dierenarts op. Wij verwachten van je dat je er alles aan doet om je veulen te laten genezen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het betreft een éénmalige premie. De nota voor de verzekering wordt je samen met de polis toegezonden. Betaal op tijd. Het niet tijdig betalen van de premie kan vervelende gevolgen hebben.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint 10 maanden na de laatste dekdatum en eindigt 4 maanden na de geboorte.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het betreft hier een tijdelijke verzekering. Deze eindigt 4 maanden na de geboorte van het veulen.