Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV en computer(apparatuur) en kleding.

Verzekerd bedrag

We vergoeden tot maximaal de verzekerde som op het polisblad. Het uitgangspunt voor de verzekerde som is de nieuwwaarde. De ouderdom van uw spulletjes bepaald de hoogte van de schade-uitkering. U kunt een garantie tegen onderverzekering krijgen op de polis.

Extra informatie

Afhankelijk van de nieuwaarde van je inboedelverzekering kan de verzekeraar extra preventiemaatregelen eisen.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 6.000,-. Bij diefstal(schade) geldt een maximum van € 2.500.

Extra informatie

Dekking sieraden is uit te breiden op aanvraag.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard tot maximaal € 12.000,- verzekerd.

Spullen buiten huis

Je spullen zijn buitenshuis verzekerd voor de risico's van brand, ontploffing, blikseminslag en luchtvaartuigen.

Extra informatie

Diefstal is alleen gedekt na afpersing of beroving, mits gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij deze verzekering kunt u kiezen voor € 0,- of € 150,- eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor schade door storm aan bouwsels (huurdersbelang), waaronder terreinafscheidingen, geldt een eigen risico van € 225,- per gebeurtenis. Voor schade die gedekt is op grond van artikel 3, sub 8 geldt, een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Tenzij uit het polisblad anders blijkt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Bij het aangaan van deze verzekering worden voor de polisopmaak geen administratiekosten berekend. Bij mutaties rekenen wij € 4,95 en bij beëindiging van het contract maximaal € 10,- administratiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Wanneer je hebt gekozen voor een meerjarig contract. Dan kun je de verzekering opzeggen na de gekozen contractvervaldatum.