Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, dan heeft u met de ongevallenverzekering recht op een vergoeding. De uitkering is afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Als u door een ongeluk een bepaald lichaamsdeel helemaal niet meer kunt gebruiken, dan krijgt u een percentage van uw verzekerd bedrag uitgekeerd. Zo ontvangt u bij het volledig verlies van een duim 25 % van het verzekerd bedrag, bij volledig verlies van het gehoor aan beide oren 100 %. De tabel met deze percentages vindt u in de polisvoorwaarden.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

Tanddekking, arbeidsongeschiktheid door een ongeval, ziekenhuisopname, periodieke uitkering.

Wereldwijd verzekerd

Deze verzekering is van kracht in de gehele wereld.

Wat is niet verzekerd?

  • Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvang je geen uitkering. Je bent niet verzekerd als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

[Voorbeeld van eigen schuld. Roekeloosheid, misbruik alcohol, drugs, medicijnen.]

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij gedeeltelijk verlies of blijvende gedeeltelijke onbruikbaarheid van een lichaamsdeel, organen, zintuigen en/of geestelijke vermogens wordt een evenredig deel van het verzekerd bedrag uitgekeerd.

Extra informatie

Het gedeeltelijk verlies dan wel gedeeltelijke onbruikbaarheid wordt vastgesteld door een arts.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Bij het aangaan van deze verzekering worden voor de polisopmaak geen administratiekosten berekend. Bij mutaties rekenen wij € 4,95 en bij beëindiging van het contract maximaal € 10,- administratiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Wanneer je hebt gekozen voor een meerjarig contract. Dan kun je de verzekering opzeggen na de gekozen contractvervaldatum.