Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart bijverzekeren.

Tuin

Schade aan je tuin is verzekerd na schade door een gedekte evenement met uitzondering van storm, diefstal of vandalisme, neerslag en andere weersinvloeden.

Extra informatie

We vergoeden maximaal 10% van de verzekerde som.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwing zijn het woonhuis en de bouwmaterialen verzekerd tegen de risico's van brand, ontploffing, blikseminslag en luchtvaartuigen.

Extra informatie

Indien aangetoond wordt dat de schade niet het gevolg is van bouwwerkzaamheden, van het nog niet voltooid zijn van bepaalde bouwwerkzaamheden of van het niet nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen bij de bouwwerkzaamheden zijn tevens de overige risico‟s onder artikel 3 genoemd gedekt met uitsluiting van: Artikel 3,sub 5 "Andere van buitenkomende onheilen."

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd wanneer iemand de woning wederrechtelijk is binnengedrongen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan.

Extra informatie

In artikel 7 van onze voorwaarden leest u wat niet verzekerd is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Bij deze verzekering kunt u kiezen voor € 0,- of € 150,- eigen risico per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor schade door storm geldt een eigen risico van maximaal € 450,00 per gebeurtenis; Voor schade die gedekt is op grond van artikel 3, sub 5 geldt, een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Tenzij uit het polisblad anders blijkt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Bij het aangaan van deze verzekering worden voor de polisopmaak geen administratiekosten berekend. Bij mutaties rekenen wij € 4,95 en bij beëindiging van het contract maximaal € 10,- administratiekosten.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Wanneer je hebt gekozen voor een meerjarig contract. Dan kun je de verzekering opzeggen na de gekozen contractvervaldatum.