Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets, brommobiel, fiets met hulpmotor, high speed E-bike of invalidenvoertuig aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets, brommobiel, fiets met hulpmotor, high speed E-bike en invalidenvoertuig is verzekerd. Wettelijke Aansprakelijkheid is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen voor schade door diefstal, schade aan eigen voertuig, verhaalsrechtsbijstand of een opzittendenverzekering.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je voertuig veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Diefstal of total loss

In het eerste verzekeringsjaar vergoeden wij het verzekerde bedrag. Vanaf het tweede verzekeringsjaar kunnen wij een afschrijving per maand van het verzekerd bedrag toepassen.

Extra informatie

Voor bromfiets, brommobiel en invalidenvoertuig passen wij na het eerste verzekeringsjaar een afschrijving van 1,5% per maand toe. Vanaf het vierde verzekeringsjaar vergoeden wij de dagwaarde. Voor high speed E-bikes passen wij gedurende de eerste vijf jaar van de verzekering geen afschrijving toe. Voor een fiets met hulpmotor geldt na het vierde verzekeringsjaar een afschrijving van 1,5% per maand.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier zijn gedekt op de casco verzekering.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Dit is bijvoorbeeld diefstalschade, gedekt op de diefstal verzekering. Schade door een verkeersongeval, door vandalisme, slippen of omvallen zijn gedekt op de casco verzekering. Ook als de schade je eigen schuld is.

Hulpverlening

Hulpverlening na een ongeluk buiten de eigen woonplaats is meeverzekerd. Heb je gekozen om schade aan je eigen bromfiets te verzekeren? Dan is hulp bij pech of na een ongeluk, ook in de eigen woonplaats, gedekt.

Extra informatie

Je kunt 2x per jaar gebruik maken van de pechhulp.

Verhaalservice

Ben je betrokken geraakt bij een ongeluk en is de andere partij aansprakelijk, dan kun je beroep doen op onze juridische bijstand. Deze juridische bijstand zal worden verleend door een door ons aangewezen deskundige.

Helmdekking

Schade aan de helm na een ongeluk is tot € 70,- gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs (geldt niet voor de verzekering voor een invalidenvoertuig). Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Let op

De diefstaldekking geldt alleen als de bromfiets met een slot uit de ART klasse 3,4 of 5 beveiligd is. Voor high speed E-bikes is een ART klasse 2 slot voldoende.

Extra informatie

Voor invalidenvoertuigen en brommobielen gelden geen sloteisen.

Let op

Heb je een bromfiets met een verzekerde waarde vanaf € 5.000,-? Naast het gebruik van een slot uit de ART klasse 3, 4 of 5, is dan ook het inbouwen van een track & trace systeem verplicht. De diefstaldekking geldt alleen als je kunt aantonen dat een track & trace systeem is ingebouwd en dat er een abonnement is met een alarmcentrale.

Extra informatie

Je moet zelf een door ons goedgekeurd abonnement bij een alarmcentrale afsluiten voor de opsporing van je bromfiets. Op onze website staan de door ons goedgekeurde abonnementen. 

Let op

Schade die bestaat uit een technisch mankement of slijtage is niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op de bromfiets, die jonger is dan de leeftijdscatagorie waarop de premie is vastgesteld? Dan is er een extra eigen risico van € 500,- van toepassing bij eigen schade maar ook bij aansprakelijkheidsschade.

Eigen risico

Het eigen risico per schadegebeurtenis is € 200,-. Heb je een fiets met hulpmotor? Dan heb je een eigen risico van € 25,- per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is je eigen risico € 500,-. Bij een HS e-bike is je eigen risico € 50,-. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. Pechhulp is gedekt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Extra informatie

Deze regeling geldt alleen voor bromfietsen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering kan dagelijks worden opzegd met een opzegtermijn van een maand. Je kunt de polis opzeggen per email polisafdeling2@enra.nl of via telefoon 0228-520000.