Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt garantieschades. Garantieschades kunnen onder deze verzekering worden geclaimd nadat de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar is verlopen. De maximale looptijd van deze verzekering is 5 jaar.

Wat is verzekerd?

De verzekering dekt de arbeidskosten en de kosten van vervangen van onderdelen die defect zijn, als gevolg van een eigen gebrek van de e-bike.

Extra informatie

Met een e-bike bedoelen wij een fiets met elektrische trapondersteuning tot 25 km p/u met een motorvermogen van maximaal 250 Watt. 

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is de aanschafwaarde van de e-bike. Bij totaal verlies wordt een nieuwe e-bike geleverd van hetzelfde merk en type of, als deze niet meer leverbaar is, een gelijkwaardige fiets. In beide gevallen tot maximaal het verzekerde bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • De verlengde garantieverzekering keert niet uit als de fabrieksgarantie nog van kracht is.

Extra informatie

Uitsluitingen binnen de voorwaarden van de fabrieksgarantie zijn automatisch een uitsluiting op de dekking van de verlengde garantieverzekering.

Normaal onderhoud en normale slijtage

De kosten van normaal onderhoud en normale gebruikersslijtage zijn niet verzekerd.

Onvoldoende onderhoud

Defecten die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud zijn niet verzekerd.

Verkeerde afstellingen, onderhoud en/of reparatie

Defecten die het gevolg zijn van verkeerde afstellingen, onderhoud en/of reparatie zijn niet verzekerd.

Verkeerd gebruik of overbelasting

Defecten als gevolg van verkeerd gebruik of overbelasting zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

€ 0,- per gebeurtenis.

Nieuwe e-bike

De verlengde garantie kan alleen worden afgesloten voor nieuwe e-bikes.

Extra informatie

Speed Pedelecs zijn niet verzekerd.

Afschrijving op accu

Als de defecte accu van uw e-bike wordt vervangen door een nieuwe accu van dezelfde soort en kwaliteit geldt een afschrijving van 0,75% per maand. Dit wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van de verzekering. 

Extra informatie

Bij revisie van de accu zal geen afschrijving worden toegepast.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt verlengde garantie in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Bij de schademelding moeten de garantievoorwaarden van de fabrikant worden meegestuurd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie eenmaal per jaar. U maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

De maximale looptijd van de verzekering is 5 jaar. Wij zeggen de verzekering dan op.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering ieder jaar beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden voor de vervaldag. U kunt dit doen door een formulier in te vullen op www.enra.be/zelf-regelen. U kunt ook opzeggen via telefoon 078-158444 of per e-mail via polisafdeling@enra.be.