Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt rechtsbijstand aan verzekerden handelend in de beroepsmatige vaart.

Wat is verzekerd?

Rechtsbijstand bij juridische aangelegenheden/geschillen betreffende het schip en de exploitatie daarvan. U heeft de keuze tussen een algemene of uitgebreide dekking. 

Verzekerd bedrag

Gedekt zijn de interne kosten van rechtsbijstand (kosten van juristen en andere deskundigen die in loondienst van verzekeraar bijstand verlenen) en de kosten voor externe deskundigen die door verzekeraar of u als verzekerde worden ingeschakeld, zoals voor advocaten, deurwaarders en experts. De vergoeding van de externe kosten bedraagt maximaal € 25.000,00 per gebeurtenis.

Extra informatie

De vergoeding van de externe kosten bedraagt nooit meer dan het financiële belang van het verzekerde conflict. Wanneer een bepaald geschil slechts gedeeltelijk onder de dekking valt dan zullen de daaraan verbonden kosten naar evenredigheid worden vergoed. 

Vorderingen voortvloeiend uit overeenkomsten

Gedekt zijn vorderingen en disputen voortvloeiend uit door u gesloten overeenkomsten inzake verhuur, vervoer, sleepwerkzaamheden, hulpverlening, koop of verkoop, motor inbouw, verzekering en zetschippers. 

Tijdverlet en overligdagen

Vorderingen/schade uit hoofde van tijdverlet en overligdagen zijn verzekerd.

Werfaangelegenheden en levering scheepstoebehoren

Rechtsbijstand bij werfaangelegenheden en reparatieopdrachten (met uitzondering van nieuwbouwcontracten, afbouwcontracten en geschillen met overheidsinstanties) zijn verzekerd. Tevens valt rechtsbijstand bij geschillen over de levering van scheepstoebehoren onder de dekking. 

Keuze: Uitgebreide dekking

De uitgebreide dekking geeft aanvullend aanspraak op rechtsbijstand bij aangelegenheden/geschillen in geval van o.a. incasso bijstand, arbeidsgeschillen, nieuw- en afbouw van schepen, bedrijfsfinancieringen, -kredieten en subsidies, accountancy opdrachten en meer. Er gelden afwijkende/hogere vergoedingen voor de uitgebreide dekking. Tevens zijn aanvullend motorrijtuigen verzekerd.

Extra informatie

Voor de uitgebreide rechtsbijstandsdekking wordt een meerpremie in rekening gebracht.

Wat is niet verzekerd?

  • Wanneer het ontstane geschil voortvloeit uit of verband houdt met milieuaangelegenheden of met het rechtspersonen- en vennootschapsrecht bestaat geen aanspraak op rechtsbijstand. 

Geldstraffen en fraude

De kosten van rechtsbijstand omvatten niet eventueel opgelegde geldstraffen, boetes, afkoopsommen, dwangsommen of andere geldsommen die als straf zijn opgelegd. Daarnaast zal er bij fraude geen rechtsbijstand verleend worden.

Uitsluitingen

Verzekeraar verleent geen rechtsbijstand wanneer verzekerde in strijd handelt met de verzekeringsvoorwaarden, één of meer verplichtingen niet nakomt, dan wel op enige wijze de belangen van verzekeraar schaadt.

Privé-geschillen

Conflicten die geen verband houden met het schip en de exploitatie van het schip vallen niet onder de dekking. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Verzekeraar verleent geen rechtsbijstand wanneer het geschil zich heeft voorgedaan voor de ingangsdatum van de verzekering of binnen twee maanden na de ingangsdatum van de verzekering. 

Eigen risico

Per gebeurtenis die aanleiding is tot een verzoek om rechtsbijstand geldt voor de algemene dekking een standaard eigen risico van € 350,00 en een afwijkend eigen risico bij koop of verkoop geschillen van € 500,00. Voor de uitgebreide dekking geldt standaard géén eigen risico en een afwijkend eigen risico bij nieuw- of afbouw geschillen van € 1.000,00. 

Minimaal belang

Binnen de algemene dekking heeft u uitsluitend recht op rechtsbijstand wanneer het belang van de zaak tenminste € 500,00 bedraagt, exclusief rente en kosten. Binnen de uitgebreide dekking geldt een minimaal belang van € 250,00, exclusief rente en kosten. 

Vrije advocaatkeuze

Wanneer de wet voorschrijft of verzekeraar meent dat een zaak overgegeven moet worden aan een externe advocaat, expert of andere deskundige, dan heeft u het recht deze naar eigen keuze aan te wijzen. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor geschillen die zijn ontstaan in of betrekking hebben op het verzekerde vaargebied van uw schip. Voor motorrijtuigen dekking en incassobijstand geldt een afwijkend dekkingsgebied conform de voorwaarden. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent u verplicht om het aanvraagformulier voor de verzekering naar waarheid en volledig in te vullen en alle feiten mee te delen die van belang kunnen zijn voor de verzekering. Daarnaast dient u een gebeurtenis die aanleiding is tot het verzoek om rechtsbijstand zo spoedig mogelijk te melden nadat u hiervan op de hoogte bent. U bent verplicht mee te werken aan de afwikkeling van de zaak.

Extra informatie

Te late melding van een gebeurtenis kan ervoor zorgen dat het voeren van verweer niet of niet goed meer mogelijk is, waardoor het verzoek tot verlenen van rechtsbijstand kan worden afgewezen. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan door middel van automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de overeengekomen datum en wordt per de 1e januari, om 00:00 uur, van ieder jaar telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. De verzekering kan beëindigd worden per einde van het contractjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De verzekering eindigt automatisch op het moment dat de cascoverzekering van uw schip wordt beëindigd. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op uiterlijk 31 oktober van het lopende verzekeringsjaar opzeggen of op het moment dat u ophoudt eigenaar van het schip te zijn. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, per brief of via de elektronische weg.