Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan huishoudelijke goederen die privé-eigendom zijn van u als verzekeringnemer en/of de personen met wie u duurzaam samenwoont.

Wat is verzekerd?

Op voorwaarde dat er sprake is van een onzeker voorval zijn inboedel en kostbaarheden aan boord van het schip verzekerd. De schade moet zijn ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering. 

Verzekerd bedrag

Inboedel is verzekerd tot maximaal de in de polis vermelde verzekerde som voor inboedel. De schade aan de inboedel wordt vergoedt op basis van de nieuwwaarde, tenzij de dagwaarde vlak voor het schadevoorval minder was dan 40% van de nieuwwaarde. In dat geval wordt de dagwaarde vergoedt.  

Extra informatie

Wanneer bij schade blijkt dat de inboedel en/of de kostbaarheden onderverzekerd zijn, dan zal de schadevergoeding evenredig worden verminderd. 

Contra-expertise na schade

Wanneer u het niet eens met de vaststelling van de schadeoorzaak en/of schadevergoeding, dan kunt u zelf een deskundige benoemen. De maatschappij stelt dan een eigen deskundige aan. Beide deskundigen zullen proberen overeenstemming te bereiken over de schadeoorzaak en/of het schadebedrag. Elke partij draagt de kosten van haar eigen deskundige. 

Sieraden

Kostbaarheden zijn als onderdeel van de verzekerde som inboedel standaard meeverzekerd tot 30% van de verzekerde som inboedel en zijn verzekerd op basis van dagwaarde. De verzekerde som voor kostbaarheden kan na acceptatie door de maatschappij worden verhoogd. Onder kostbaarheden worden verstaan: horloges en/of lijfsieraden, verzamelingen, antiquiteiten, kunstvoorwerpen en goud- en zilverwerk. 

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade aan (zonne)brillen, contactlenzen, protheses, mobiele telefoons, smartphones en overige mobiele elektronische apparatuur met een scherm kleiner dan 8 inch, software en databestanden. 

Spullen buiten huis

Inboedel en kostbaarheden die zich niet aan boord van het schip bevinden zijn niet meeverzekerd. Inboedel is wel verzekerd tijdens verhuizing of vervoer van of naar een reparatie- of bewaarplaats. Elders opgeslagen inboedel kan meeverzekerd worden wanneer de maatschappij hierover vooraf is geïnformeerd. 

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel en kostbaarheden door vallen, stoten en normaal huishoudelijk gebruik is niet verzekerd. Daarnaast is uitgesloten schade veroorzaakt door: dieren, insecten, ongedierte, bacteriën, virussen, schimmel-/zwamgroei en plantgroei, ondeskundig uitgevoerde reiniging of reparatie en verlies of vermissing. 

Fraude

Bij fraude zal er geen schadevergoeding plaatsvinden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal of poging daartoe is alleen meeverzekerd als dit werd voorafgegaan door braak. 

Eigen risico

Het eigen risico voor schade aan inboedel en kostbaarheden is € 100,00 per schadevoorval.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/kostbaarheden in het verzekerde vaargebied van uw schip.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht om het aanvraagformulier voor de verzekering naar waarheid en volledig in te vullen en alle feiten mee te delen die van belang kunnen zijn voor de acceptatiebeslissing van de maatschappij. Daarnaast dient u wijzigingen en schades direct te melden. U bent verplicht mee te werken aan schadeafwikkeling.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan door middel van automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de overeengekomen datum en wordt per de 1e januari, om 00:00 uur, van ieder jaar telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. De inboedelverzekering is gekoppeld aan de cascoverzekering van uw schip en eindigt automatisch op het moment dat de cascoverzekering van uw schip wordt beëindigd. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op uiterlijk 31 oktober van het lopende verzekeringsjaar opzeggen. Tevens kunt u de verzekering opzeggen wanneer de inboedel niet meer aan boord staat of op het moment dat u ophoudt eigenaar van het schip te zijn.