Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je boot. Het moet gaan om een boot zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen bedrijfsvaartuigen).

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 7.500.000,- verzekerd voor schade die je met je boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd. Tevens is motorschade en schade als gevolg van een verborgen eigen gebrek meeverzekerd.

Extra informatie

Motorschade als gevolg van een inwendige oorzaak is verzekerd mits de motor niet ouder is dan 25 jaar.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Diefstal van boot, bijboot, trailer of buitenboordmotor is standaard meeverzekerd. Bij diefstal van de boot vergoeden wij het bedrag dat op de polis staat. Bij diefstal van de bijboot, trailer of buitenboordmotor vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstaat. Als is voldaan aan de geldende beveiligingseisen, vergoeden we ook diefstal van de bijboot, trailer en/of buitenboordmotor.

Keuze: inboedel

De inboedel is verzekerd tot maximaal de op de polis vermelde verzekerde som voor inboedel. Er wordt voor de inboedel geen premie berekend tot 20% van de verzekerde som van de boot.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand, brandblussing, zelfontbranding en ontploffing is verzekerd.

Schade door natuur

Schade door storm, onweer en blikseminslag is verzekerd.

Volgboot en trailer

De bijboot is meeverzekerd tot 10% van de verzekerde som van de boot met een maximum van € 5.000,-. De trailer is meeverzekerd voor het bedrag zoals op de polis is vermeld. De bijboot en de trailer zijn verzekerd op basis van dagwaarde.

Ongevallen opvarenden

Via Hienfeld Assuradeuren is een ongevallen opvarenden verzekering afgesloten. Voor omschrijving van de dekking verwijzen wij u naar de voorwaarden van Hienfeld Assuradeuren. Deze zijn te vinden op www.eoc.nl of kunnen worden opgevraagd.

Keuze: rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van NNPC Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Externe kosten, waaronder proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, zijn gedekt.

Extra informatie

In voorkomende gevallen wordt een externe deskundige ingeschakeld.

Pechhulp

Slepen of vervoeren van de boot naar de dichtstbijzijnde herstelplaats is meeverzekerd, mits de schade is gedekt. Overige vormen van pechhulp zijn niet verzekerd.

Wat is de uitkering bij totaalverlies?

Bij totaalverlies vergoeden wij de verzekerde som zoals op de polis staat vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, gebruik van alcohol of drugs of door slijtage, achterstallig of gebrekkig onderhoud. En bij schade tijdens beroepsmatig gebruik.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heb je (vermoedelijke) schade? Meldt dit dan onmiddellijk aan ons en beperk de schade zoveel mogelijk.

Eigen risico

Samen komen wij het eigen risico overeen. Kies je voor een hoger eigen risico dan krijg je premiekorting. Bij schade aan derden is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Als vaargebied in Nederland gelden alle binnenwateren (inclusief IJsselmeer, Waddenzee, Eems, Dollard en de Zeeuwse wateren). Standaard zijn ook meeverzekerd de binnenwateren van Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Polen. Het verzekerde vaargebied kan worden uitgebreid.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Je ontvangt premiekorting voor elk jaar dat je geen schade claimt.

Extra informatie

De premiekorting geldt uitsluitend voor de cascodekking en kent een maximum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dien je per aangetekende brief of per email te versturen.