Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt een tegemoetkoming in het exploitatieverlies in geval van stremming van een vaarweg.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt een onkostenvergoeding als het bij de maatschappij verzekerde schip ten gevolge van een stremming van een bevaarbare waterweg of haven zijn reis niet kan vervolgen. U heeft de keuze tussen een standaard of uitgebreide dekking.

Verzekerd bedrag

Bij een gedekt evenement zal de maatschappij een onkostenvergoeding uitkeren op basis van een vast tarief, afhankelijk van uw type schip. De vergoeding geldt per kalenderdag. Voor een omschrijving van de vergoedingen verwijzen wij u naar de voorwaarden Stremmingsverzekering vaarwegen. Voor deze standaard dekking wordt geen premie in rekening gebracht.

Gedekte evenementen

De stremming dient een direct gevolg te zijn van: een beschadiging van oevers of kunstwerken (zoals bruggen, sluizen etc.), het zinken van een ander schip en/of het verlies van lading, een aanvaring tussen andere schepen of een opgelegd vaarverbod ten gevolge van een gebeurtenis veroorzaakt door pollutie. 

Extra informatie

Bij een gebeurtenis met hetzelfde effect als de genoemde gedekte evenementen kan het bestuur besluiten dat deze ook recht geeft op een vergoeding. 

Keuze: Uitgebreide dekking

De uitgebreide dekking biedt een hogere onkostenvergoeding bij een gedekt evenement. Tevens geldt er een kortere wachttermijn dan bij de standaard dekking. Voor deze uitgebreide dekking wordt een premie in rekening gebracht.

Wat is niet verzekerd?

  • Wanneer het verzekerde vaartuig op enige wijze direct of indirect betrokken is bij een ongeval, bestaat er geen recht op vergoeding. 

Fraude

Bij fraude zal er geen schadevergoeding plaatsvinden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Standaard zijn de eerste 4 kalenderdagen (96 uur) van de stremming niet verzekerd. Voor de uitgebreide dekking geldt dat deze wachttermijn verkort is tot 2 kalenderdagen (48 uur). 

Uitkeringstermijn

De maximale duur per gebeurtenis waarover de onkostenvergoeding wordt uitgekeerd is 20 kalenderdagen. Een gedeelte van een dag wordt naar rato berekend. Per vaartuig kan er nooit meer dan 40 dagen per kalenderjaar worden geclaimd. 

Dekking tijdens reis

Op het moment van de stremming moet de reis zijn aangevangen. 

Waar ben ik gedekt?

De stremming moet zich voordoen in het verzekerde vaargebied van het schip. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht om het aanvraagformulier voor de verzekering naar waarheid en volledig in te vullen en alle feiten mee te delen die van belang kunnen zijn voor de acceptatiebeslissing van de maatschappij. Daarnaast dient u gebeurtenissen die onder de dekking (kunnen) vallen direct te melden. U bent verplicht mee te werken aan de schadeafwikkeling. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan door middel van automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de overeengekomen datum en wordt per de 1e januari, om 00:00 uur, van ieder jaar telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. De Stremmingsverzekering vaarwegen is gekoppeld aan de cascoverzekering van uw schip en eindigt automatisch op het moment dat de cascoverzekering van uw schip wordt beëindigd. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering op uiterlijk 31 oktober van het lopende verzekeringsjaar opzeggen of op het moment dat u ophoudt eigenaar te zijn. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, per brief of via de elektronische weg.