Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw woonschip.

Wat is verzekerd?

Op voorwaarde dat er sprake is van een onzeker voorval is aansprakelijkheid en, indien gekozen, de cascoschade van uw woonschip verzekerd. De schade moet zijn ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering. 

Verzekerd bedrag

U heeft de keuze om schade aan uw woonschip mee te verzekeren (cascodekking). De schadevergoeding voor cascoschades geldt o.a. voor schade aan het schip, herstel van het verborgen eigen gebrek, kosten ter voorkoming/vermindering van de schade, bereddingskosten en bergingskosten. Bij totaalverlies vergoeden wij op basis van de verzekerde som zoals deze op de polis staat vermeld.

Aansprakelijkheid

Standaard is uw aansprakelijkheid verzekerd. Bij aanvaring vergoedt de maatschappij de schade waarvoor u tegenover derden aansprakelijk bent tot maximaal € 7.500.000,00.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen schip

Wanneer u cascodekking voor uw woonschip heeft afgesloten, dan is diefstal van het woonschip, bijboot en/of buitenboordmotor meeverzekerd. Bij diefstal van het woonschip vergoeden wij het bedrag dat op de polis staat. Bij diefstal van de bijboot en/of buitenboordmotor vergoeden wij op basis van de dagwaarde. 

Extra informatie

Diefstal van de bijboot en/of buitenboordmotor is alleen gedekt als deze met een goedgekeurd slot aan het woonschip of de steiger waren vastgemaakt.

Keuze: Inboedel en aanvullende objecten

De inboedel is verzekerd tot maximaal de op de polis vermelde verzekerde som voor inboedel. Er wordt voor de inboedel geen premie in rekening gebracht tot 20% van de verzekerde som van het vaartuig. U heeft de mogelijkheid om aanvullende objecten, zoals een schuur, steiger, loopbrug of spudpalen, mee te verzekeren tegen een meerpremie.

Keuze: Schade door brand, ontploffing of natuur

Wanneer u cascodekking voor uw woonschip heeft afgesloten, dan is schade door brand, brandblussing, zelfontbranding en ontploffing meeverzekerd. Daarnaast is schade door storm, onweer en blikseminslag meeverzekerd.

Keuze: Volgboot

Wanneer u cascodekking voor uw woonschip heeft afgesloten, dan is de bijboot meeverzekerd tot 10% van de verzekerde som van het woonschip met een maximum van € 5.000,00. De bijboot is verzekerd op basis van dagwaarde.

Keuze: Rechtsbijstand

U heeft de mogelijkheid om een rechtsbijstandsdekking af te sluiten welke recht geeft op juridische hulp, telefonisch advies of korting op de hulp van een juridisch specialist als uw conflict niet verzekerd is. De rechtsbijstandsverzekering sluit u via EOC af bij ARAG Rechtsbijstand. De geldende voorwaarden zijn te vinden op www.eoc.nl of kunt u bij ons opvragen. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die met opzet of bewust roekeloos is veroorzaakt is niet verzekerd. Daarnaast is schade in verband met verboden wapenbezit, het kweken/fabriceren van verdovende middelen en/of het aan boord hebben van bij de wet verboden goederen uitgesloten van de dekking.

Reparatiekosten

Reparatiekosten van beschadigingen die zijn onstaan door geleidelijke inwerking van organismen, licht en/of vocht, bodem-, water- en luchtverontreiniging en corrosie zijn niet verzekerd. Tevens vallen reparatiekosten van beschadigingen die zijn ontstaan door normale slijtage en/of achterstallig of gebrekkig onderhoud en/of onvoldoende zorg niet onder de dekking.

Vorst en/of stukvriezen

Schade die het gevolg is van vorst en/of stukvriezen is niet verzekerd. Tenzij u kan aantonen dat er voldoende maatregelen zijn genomen om vorstschade te voorkomen. 

Fraude

Bij fraude zal er geen schadevergoeding plaatsvinden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal of poging daartoe is alleen meeverzekerd als dit werd voorafgegaan aan braak.

Eigen risico

Het eigen risico wordt samen met u overeengekomen. Kiest u voor een hoger eigen risico dan krijgt u premiekorting. Bij schade aan derden is er geen eigen risico van toepassing. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is binnen Nederland en België van kracht als het woonschip ligt afgemeerd op de vaste ligplaats zoals deze op het aanvraagformulier staat genoemd. Daarnaast horen bij het verzekeringsgebied de binnenwateren die worden gebruikt voor het verplaatsen en het transport van het woonschip van en naar de werf en het werfterrein.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht om het aanvraagformulier voor de verzekering naar waarheid en volledig in te vullen en alle feiten mee te delen die van belang kunnen zijn voor de acceptatiebeslissing van de maatschappij. Daarnaast dient u wijzigingen en schades direct te melden. U bent verplicht mee te werken aan schadeafwikkeling. Een keuring/inspectie kan verlangd worden, als daar een gegronde reden voor is.

Wanneer en hoe betaal ik?

Wanneer u de premie door middel van automatische incasso wenst te betalen, dan kunt u de premie per maand, per kwartaal of per jaar voldoen. U kunt ook het bedrag zelf overmaken, dan dient u de premie per jaar te voldoen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de overeengekomen datum en wordt per de 1e januari, om 00:00 uur, van ieder jaar telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. De verzekering eindigt wanneer deze door u wordt opgezegd. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering in het eerste jaar tot één maand voor het verstrijken van de 12 maanden opzeggen. Na het eerste jaar kan de verzekering op elk moment worden opgezegd met inachtneming van één maand opzegtermijn. Tevens kunt u de verzekering opzeggen op het moment dat u ophoudt eigenaar te zijn. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, per brief of via de elektronische weg.