Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je woonboot.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Je bent tot een bedrag van € 7.500.000,- verzekerd voor schade die je met je woonboot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Schade aan eigen boot

Schade door een aanvaring is verzekerd. Tevens is schade als gevolg van een verborgen eigen gebrek meeverzekerd.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak is meeverzekerd mits er sporen van braak aanwezig zijn. Diefstal van bijboot of buitenboordmotor is standaard meeverzekerd. Bij diefstal van de bijboot of buitenboordmotor vergoeden wij de vervangingswaarde.

Extra informatie

Diefstal van de bijboot of buitenboordmotor wordt vergoed mits voldaan is aan geldende beveiligingseisen.

Keuze: inboedel

De inboedel is verzekerd tot maximaal de op de polis vermelde verzekerde som voor inboedel. Er wordt voor de inboedel geen premie berekend tot 20% van de verzekerde som van de boot.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand, brandblussing, zelfontbranding en ontploffing is verzekerd.

Schade door natuur

Schade door storm, onweer en blikseminslag is verzekerd.

Volgboot en trailer

De bijboot is meeverzekerd tot 5% van de verzekerde som van de woonboot met een maximum van € 5.000,-. De bijboot is verzekerd op basis van vervangingswaarde. De trailer is niet meeverzekerd.

Keuze: rechtsbijstand

Je krijgt juridische hulp van NNPC Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Externe kosten, waaronder proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, zijn gedekt.

Extra informatie

In voorkomende gevallen wordt een externe deskundige ingeschakeld.

Pechhulp

Het verslepen van de boot naar de dichtstbijzijnde herstelplaats is meeverzekerd, mits de schade is gedekt. Overige vormen van pechhulp zijn niet verzekerd.

Wat is de uitkering bij totaalverlies?

Bij totaalverlies vergoeden wij de verzekerde som zoals op de polis staat vermeld.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, motorschade, schade door slijtage, achterstallig of gebrekkig onderhoud en/of onvoldoende zorg.

Ongevallen opvarenden

Ongevallen opvarenden is niet meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Heb je (vermoedelijke) schade? Meldt dit dan onmiddellijk aan ons en beperk de schade zoveel mogelijk.

Eigen risico

Samen komen wij het eigen risico overeen. Kies je voor een hoger eigen risico dan krijg je premiekorting. Bij schade aan derden is geen eigen risico van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd op een vaste ligplaats in Nederland en België.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Je ontvangt premiekorting voor elk jaar dat je geen schade claimt.

Extra informatie

De premiekorting geldt uitsluitend voor de cascodekking en kent een maximum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dien je per aangetekende brief of per email te versturen.