Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan jouw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast de aansprakelijkheidsdekking kun je kiezen voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan jouw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

De dekking Aansprakelijkheid is een vast onderdeel van onze bootverzekering. Je bent tot een bedrag van € 5.000.000,- verzekerd voor schade die je met jouw boot veroorzaakt aan anderen of aan andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan je boot

Je kunt er voor kiezen om schade aan je boot mee te verzekeren. Er zijn verschillende mogelijkheden. Van alleen WA/Brand tot WA/Casco+. Met WA/Casco+ heb je de meest uitgebreide dekking.

Extra informatie

Met Casco+ is je boot ook verzekerd voor reparatie- of vervangingskosten van een eigen gebrek van je boot. Ook bij een gebrek van de originele scheepsmotor (niet ouder dan 5 jaar).

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van je boot

Je kunt ervoor kiezen om je boot tegen (poging tot) inbraak en diefstal te verzekeren. Jouw boot is dan verzekerd tegen diefstal, verduistering en vermissing. Ook braakschade is dan verzekerd.

Keuze: inboedel

Kies je voor WA/Casco of WA/Casco+? Dan is de inboedel op basis van nieuwwaarde gratis meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot. Er geldt een maximum van € 35.000,-.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Je kunt er voor kiezen om je boot tegen brand of ontploffing te verzekeren. Jouw boot is dan verzekerd tegen blikseminslag, brand, ontploffing en zelfontbranding, ook als gevolg van een eigen gebrek.

Keuze: schade door natuur

Kiest je voor WA/Casco of WA/Casco+? Dan is schade door hagel, blikseminslag en storm meeverzekerd.

Keuze: volgboot en trailer

In combinatie met de casco of casco+ dekking kun je je boottrailer meeverzekeren. Dan is de trailer verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging of verlies door elk onverwacht van buitenkomend onheil, ook als gevolg van een eigen gebrek. De vergoeding is maximaal de dagwaarde.

Extra informatie

Jouw volgboot (maximaal 10 pk) kun je bij een kajuitboot gratis meeverzekeren tot € 5.000,-. De dekking is identiek aan de dekking die je voor je kajuitboot kiest.

Keuze: ongevallen opvarenden

De opvarenden kun je meeverzekeren voor de gevolgen van een ongeval. Wordt je door een ongeval blijvend invalide? Dan krijg je een uitkering voor blijvende invaliditeit. Als je overlijdt door een ongeval, keren we het verzekerde bedrag voor overlijden uit aan jouw nabestaanden. .

Keuze: rechtsbijstand

Je kunt Rechtsbijstand meeverzekeren. Je krijgt dan juridische hulp van DAS bij een meningsverschil. Bijvoorbeeld bij een verschil van mening over het bezit of onderhoud van jouw verzekerde boot.

Pechhulp

Je bent standaard verzekerd voor hulpverlening door SOS International als je niet meer verder kunt varen of reizen met jouw boot door diefstal of schade. Ook als die veroorzaakt is door een eigen gebrek van jouw boot. Kosten voor inzet van een monteur ter plekke zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Voor alle hulpverlening moet je vooraf de Europeesche Hulplijn bellen om toestemming te vragen. Het nummer is +31 20 65 15 777. Is niemand in staat om de Europeesche Hulplijn te bellen? Dan vergoeden we de schade toch. In dat geval krijg je maximaal de vergoeding die je zou hebben gekregen als de hulpverlening door SOS International zou zijn georganiseerd.

Keuze: Particuliere verhuur

Wil je jouw boot verhuren aan andere particulieren? Dan kunt je kiezen voor de dekking Particuliere verhuur. Daarmee ben je verzekerd voor schade die ontstaat wanneer je de boot hebt verhuurd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Je dient bijvoorbeeld de sleutel van de hoofdschakelaar eruit te halen en waardevolle spullen uit het zicht te bewaren.

Eigen risico

Standaard geldt een eigen risico van € 125,- per gebeurtenis voor boten tot € 200.000,-.

Extra informatie

Kies je voor een WA-Casco of WA-Casco+ verzekering? Dan kun je dit eigen risico vrijwillig verhogen met € 125,-, € 250,- of € 500,-. Bij hoge verzekerde bedragen zijn ook hogere eigen risico's mogelijk. Je krijgt dan korting op jouw premie.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Ga je naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heb je een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via jouw assurantie tussenpersoon of via onze website. Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen.