Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor het afkopen van het eigen risico van een gehuurde auto, motor, camper, caravan en sneeuwscooter. Deze verzekering is aanvullend op de cascoverzekering van de verhuurder.

Wat is verzekerd?

De Verzekering voor Afkoop Eigen Risico vergoedt wat niet gedekt is in de cascoverzekering van de verhuurder: eigen risico op de door de verhuurder afgesloten cascoverzekering en niet verzekerde cascoschade, zoals ruitschade, bandenschade, bodemschade etc.

Extra informatie

Onder door de verhuurder uitgesloten cascoschade wordt alleen verstaan: schade door gebruik off-road, schade aan onderzijde incl. banden/wielen, schade aan ruiten, dakschade door laaghangende objecten, schade ontstaan bij achteruitrijden, schade aan interieur  en schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem.

Verzekerd bedrag

Je kan kiezen voor dekking in de hele wereld of voor dekking afgestemd op Amerika/Canada. De premies en dekkingen verschillen per dekkingsgebied en zijn afhankelijk van het gehuurde object.

Keuze: Dekking Wereld

Je kan kiezen voor het verzekeren van een gehuurde auto/motor of van een camper/caravan. Deze dekking is geldig in de hele wereld en hiermee bent u verzekerd tegen de kosten van repatriering, het eigen risico bij cascoschade en de uitgesloten cascoschade van het gehuurde object.

Keuze: Dekking Amerika / Canada

Er kan gekozen worden voor het verzekeren van een gehuurde auto/motor of van een camper. Deze dekking is geldig in Amerika en Canada en hiermee bent u verzekerd tegen de kosten van bestuurdersaanprakelijkheid, rechtsbijstand, repatriering, het eigen risico bij cascoschade en de uitgesloten cascoschade van het gehuurde object.

Keuze: Sneeuwscooter

Er kan gekozen worden voor het verzekeren van een gehuurde sneeuwscooter. De dekking is geldig in de hele wereld en hiermee bent u verzekerd tegen de kosten van het eigen risico van € 1.500,- per sneeuwscooter per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden geen schades die onder de cascoverzekering van de verhuurder vallen.

Fraude

Je bent niet verzekerd als er sprake is van fraude of als je een verkeerde voorstelling van zaken geeft.

Rijbevoegdheid

Je bent niet verzekerd als de schade onstaan is als verzekerde een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Of als de bestuurder niet gerechtigd was de gehuurde voertuig te besturen conform het huurcontract. Of als de bestuurder onder invloed van alcoholhoudende drank of drugs verkeert.

Opzet

Je bent niet verzekerd als de schade is veroorzaakt door o.a. molest, opzet, in beslagneming, deelname aan snelheidsraces of wedstrijden, koeriersdiensten, betaald personenvervoer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Repatriëring motorvoertuig

Uitkering wordt alleen verleend voor drop off kosten die verband houden met het motorvoertuig en de daaraan eventuele gekoppelde caravan: als je door een op de reisverzekering gedekte gebeurtenis voortijdig naar Nederland moet terugkeren, of als gevolg van diefstal of verlies van de sleutels van het motorvoertuig.

Waar ben ik gedekt?

Er kan gekozen worden voor dekking in de hele wereld of voor dekking afgestemd op Amerika/Canada.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. Je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt premie per verzekerd huurobject en per dag. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de einddatum die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van de verzekerde periode.