Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan de kostbaarheden genoemd op uw polis, zoals juwelen, schilderijen, muziekinstrumenten, sportuitrusting en soortgelijke spullen.

Wat is verzekerd?

De kostbaarheden zijn verzekerd voor schade veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis en ook voor diefstal, verlies of vermissing.

Verzekerd bedrag

De verzekerde spullen met de verzekerde maximumbedragen staan op uw polis. 

Vergoeding

Vergoed wordt de schade op basis van nieuwwaarde. Is er een taxatierapport dan geldt de waarde uit het taxatierapport. De vervangingswaarde geldt als de waarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. 

Extra informatie

Het taxatierapport is maximaal 6 jaar geldig, daarna geldt de vervangingswaarde. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door normaal gebruik, slijtage en onvoldoende zorg.  Ook is niet verzekerd schade die uitsluitend bestaan uit deuken, krassen en schramman.

Extra informatie

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beveiligingseisen of eigen risico's. Vraag ernaar voordat u de verzekering afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Eigen risico

Het eigen risico staat op de polis. 

Onvoldoende zorg

Wij vergoeden de schade niet als die veroorzaakt is door onvoldoende zorg. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld, behalve als met u hierover andere afspraken zijn gemaakt. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.  

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan dagelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.