Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan bestuurder en inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto. Dit is een aanvullende verzekering op de autoverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade aan de bestuurder en de inzittenden van de auto door een verkeersongeval. Ook als de bestuurder en inzittenden in de directe nabijheid van de auto zijn. Bijvoorbeeld tijdens het in- en uitstappen, tanken of een reparatie onderweg. Het gaat hierbij om schade aan de personen (lichamelijk, geestelijk of overlijden) en schade aan spullen.

Extra informatie

De schade wordt vergoed, ook als (nog) niet vast staat wie hiervoor aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en zorgkosten bij letselschade.

Extra informatie

Bijvoorbeeld tandartskosten en uitsluitingen of beperkingen van de zorgverzekering.

Materiële schade

We vergoeden schade aan bagage, kleding of spullen in de auto.

Overlijden

We vergoeden de werkelijke kosten bij overlijden.

Extra informatie

Bijvoorbeeld uitvaartkosten.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke kosten. Hieronder valt bijvoorbeeld ook schade doordat deze persoon niet meer kan werken of kosten voor huishoudelijke hulp.

Smartengeld

We vergoeden smartengeld.

Extra informatie

Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade (leed, gederfde levensvreugde) die iemand heeft ondervonden.

Verzekerd bedrag

De verzekering vergoedt maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor schade aan personen. Voor schade aan spullen van de inzittenden wordt maximaal € 5.000,- vergoed. Accessoires van de auto vallen hier niet onder.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. Een volledige lijst van uitsluitingen staat in de voorwaarden onder 'Niet verzekerd'.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Opzet, alcohol, drugs en andere bedwelmende stoffen

Schade is niet verzekerd als de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. Ook niet als de bestuurder niet meewerkt aan een blaastest, speekseltest of bloedtest.

De auto doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit

Niet verzekerd is als uw auto meedoet aan een snelheidsrit, een behendigheidsrit of een training hiervoor. Rijden op een circuit zoals de Nürburgring is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Een training voor een behendigheidsrit is wel verzekerd bij een instructeur met het diploma Wrm (Wet rijonderricht motorrijtuigen).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg een verzekerde geen veiligheidsgordel? Of droeg verzekerde de gordel niet op de juiste wijze? Dan betalen wij maximaal 75% van de door verzekerde geleden schade.

Maximale vergoeding

We vergoeden per gebeurtenis maximaal € 1.000.000,- voor schade aan personen. We vergoeden per gebeurtenis maximaal € 5.000,- voor schade aan spullen.

Kosten van een expert van verzekerde

Deze kosten betalen wij alleen als deze noodzakelijk zijn om de hoogte van een verzekerde schade vast te stellen. Deze kosten betalen wij maximaal tot en met de kosten die wij maken voor de vaststelling van de hoogte van de schade. Rekent de expert van verzekerde meer? Dan beoordelen wij of die extra kosten redelijk zijn. Extra kosten die niet redelijk zijn blijven voor rekening van de verzekerde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië. Niet in: Rusland, Wit-Rusland, Iran en Azerbeidzjan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere online via MijnFBTO of via de SchadeApp. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als u gaat verhuizen, als u de auto verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van de auto wordt.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO, via WhatsApp of telefonisch.