Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het gaat om een pleziervaartuig dat privé gebruikt wordt, zoals een sloep, motorboot of zeilboot.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of aan de boot of spullen van een ander.

Schade aan eigen boot

De WA-Cascoverzekering biedt dekking voor schade aan de boot zelf. Bijvoorbeeld door brand, storm of een aanvaring.

(poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak en diefstal is verzekerd onder de WA-Cascoverzekering. Bij (poging tot) diefstal is de dagwaarde van de boot, motor en meeverzekerde volgboot en trailer verzekerd. Heeft u de boot korter dan 3 jaar en is de boot nog geen 8 jaar oud, dan krijgt u het bedrag waarvoor u de boot kocht.

Extra informatie

Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze beveiligd is met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd). Soms gelden voor de boot zelf ook beveiligingsverplichtingen. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Inboedel

De inboedel is verzekerd onder de WA-Cascoverzekering. Dit zijn de spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord, zoals servies en beddengoed. Schade aan de inboedel wordt vergoed op basis van dagwaarde.

Extra informatie

Kostbaarheden vallen niet onder inboedel en zijn niet verzekerd op de bootverzekering. Scheepsuitrusting hoort bij de boot en is verzekerd onder de WA-Cascoverzekering.

Schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd onder de WA-Cascoverzekering.

Schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd onder de WA-Cascoverzekering.

Volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd als ze op het verzekeringsbewijs staan.

Ongevallen opvarenden

Als een opvarende een ongeluk krijgt aan boord, keert FBTO bij blijvende invaliditeit of overlijden een bedrag uit. De ongevallendekking is een vast onderdeel van de WA-Cascoverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • We betalen niet voor schade die u met opzet veroorzaakt. We betalen ook niet als u roekeloos was. Bijvoorbeeld als u met windkracht 12 gaat varen.
  • Er zijn meer situaties waarin we niet betalen. Kijk voor de volledige lijst in onze polisvoorwaarden.

Rechtsbijstand

Op de bootverzekering is geen rechtsbijstand verzekerd.

Pechhulp

Op de bootverzekering is geen pechhulp verzekerd. Noodzakelijke hulpverlening is wel gedekt onder de WA-Cascoverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bekijk de polisvoorwaarden voor een volledige omschrijving van de eisen.

Eigen risico

Er geldt geen standaard verplicht eigen risico. U kunt wel een vrijwillig eigen risico kiezen, waardoor u korting krijgt op de premie. In sommige situaties geldt wel een verplicht eigen risico. Dan staat dat op de polis.

Waar ben ik gedekt?

U kiest uit 4 vaargebieden. Dit is afhankelijk van het type boot en uw vaarplannen. Varen in de grote vaargebieden mag alleen als de boot zeewaardig is. Gebruik de zeewaardigheidsverklaring als handige checklist om de boot hierop te controleren.

Extra informatie

Vaart u in het buitenland? Dan heeft u een Internationaal Verzekeringsbewijs (IVB) of een Italië Certificaat (IC) nodig. Beide documenten kunt u bij FBTO aanvragen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken, bijvoorbeeld waardevolle spullen uit het zicht opbergen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 35%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Als u meer dan 9 schadevrije jaren heeft, is een bonusbescherming van toepassing.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan via telefoon: (058) 234 56 78 of WhatsApp: 06 - 13 50 90 99 of via mijnfbto.nl.