Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Het gaat om schade door brand, inbraak, neerslag, storm of lekkage. 

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in uw huis en bijgebouwen die vastzitten aan uw huis, zoals meubels, vloerbedekking, apparatuur, levensmiddelen, kleding of sieraden.

Verzekerd bedrag

De verzekering kent geen maximum verzekerd bedrag. Per voorwerp of verzameling vergoeden wij maximaal € 2.500,-. Wij vergoeden de dagwaarde van uw spullen. Dit is de waarde van uw spullen vlak vóór het moment van de schade.

Een overzicht vindt u hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u zelf een expert inschakelen. Dit noemen wij een contra-expert. Uw expert regelt dan namens u de schade met onze expert. De kosten van uw expert maken deel uit van uw schade. Ze worden vaak geheel of gedeeltelijk vergoed. Wel zijn er regels. Die leest u in de polisvoorwaarden.

Sieraden

Bij diefstal betalen wij maximaal € 2.500,- voor alle sieraden bij elkaar. 

(Audio-) apparatuur

Bij diefstal betalen wij maximaal € 2.500,- per voorwerp.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, slecht onderhoud, aardbeving en overstroming van primaire waterkeringen. Of als u de schade met opzet hebt veroorzaakt. Of als u fraudeert.

Extra informatie

Schade door overstoming is gedekt als dat het gevolg is van overstroming of doorbreken van niet primaire (secundaire) waterkeringen. Schade door overstroming als gevolg van hevige lokale neerslag is verzekerd. 

Spullen buiten huis

Spullen buiten de woning zijn niet  verzekerd op de Basis Inboedelverzekering. Deze kunt u verzekeren op de Buitenshuisverzekering.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. 

Spullen in de tuin

Uw spullen in de tuin zijn niet verzekerd onder de Basis Inboedelverzekering.

Extra informatie

Per dekking staat in de polisvoorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet bent verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Er is geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen gedekt als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.

Eigen risico

Het eigen risico voor de Basis Inboedelverzekering is € 500,-. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt.

Beperking verzekerde bedragen

Er wordt maximaal € 2.500,- per voorwerp of verzameling uitgekeerd. Bij sieraden wordt maximaal € 2.500,- voor alle sieraden bij elkaar uitgekeerd. 

Diefstal en Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal en inbraak is verzekerd als er braakschade aan de buitenkant van de woning zichtbaar is. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw spullen in huis in Nederland en bijgebouwen die aan uw huis vastzitten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Dit kan onder andere online via MijnFBTO. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere online via MijnFBTO of via de SchadeApp. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als het aantal personen met wie u samenwoont verandert. Zorg dat u het goede aantal personen doorgeeft. Klopt de gezinssamenstelling niet? Dan kan het zijn dat u minder krijgt uitgekeerd bij schade. U moet doorgeven als u verhuist of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit de verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade
houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere online via MijnFBTO, via WhatsApp of telefonisch.