Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? En bepaalt UWV na 2 jaar dat deze werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Dan ontvangt hij geen WIA-uitkering van UWV. Met de WIA 35min-verzekering verzekert u een aanvulling op het inkomen van uw werknemers als deze 15-35% arbeidsongeschikt zijn volgens de WIA.

Wat is verzekerd?

De verzekering vult het inkomen van uw werknemer aan, als hij 15-35% arbeidsongeschikt is. 

Extra informatie

Verdient de werknemer minder dan 50% van zijn verdiencapaciteit, vastgesteld door UWV, dan is de uitkering 10% van het verzekerd loon van deze werknemer.
Verdient de werknemer 50% of meer van zijn verdiencapaciteit, vastgesteld door UWV, dan is de uitkering 70% van het verzekerd loon van deze werknemer onder aftrek van 70% van zijn nieuwe inkomen. 

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is gelijk aan verzekerd loon op de eerste ziektedag, met een maximum van het maximumloon sociale verzekeringen (2019: € 55.927,- per jaar). 

Wie is verzekerd?

U verzekert al uw werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam, of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de werknemer niet heeft aangemeld. 

Opzet, fraude, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd  bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw werknemer of als uw werknemer in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw werknemer zich niet houdt aan de polisvoorwaarden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

We keren niet uit als het inkomen hoger is dan voor de arbeidsongeschiktheid. 

Uitkeringsduur

De uitkering duurt maximaal 5 jaar. 

Wijzigingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe werknemers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook werknemers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf de premie over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering start op de datum die op uw polis staat. De verzekering duurt drie jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering met één jaar. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW gerechtigde leeftijd. 

Extra informatie

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Als wij de verzekering stoppen dan kunnen we al betaalde uitkeringen aan uw (ex-)werknemers op u verhalen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de 1e contracttermijn kunt u de verzekering schriftelijk opzeggen per contractsvervaldatum met een opzegtermijn van één maand. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.