Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering van UWV. Met de WIA Vaste Aanvulling verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers.

Extra informatie

Een WIA-uitkering is een uitkering van UWV zoals een IVA-uitkering of een WGA-uitkering. Een IVA-uitkering bedraagt 75% van het inkomen. Een WGA-uitkering bedraagt maximaal 70% van het inkomen. Het inkomen, waarop de uitkering van UWV is gebaseerd, is gemaximeerd op het maximumloon sociale verzekeringen (2019: € 55.927,- per jaar).

Wat is verzekerd?

De verzekering vult de WIA-uitkering aan tot een vast percentage van het oorspronkelijke inkomen. U kiest dit percentage zelf.  Het is meestal 10% van het oorspronkelijke inkomen. 

Wie is verzekerd?

U verzekert alle werknemers waarvoor u werknemerspremies moet afdragen. Ook werknemers met een tijdelijk contract. 

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als uw werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam, of toen u de verzekering afsloot. Wij keren ook niet uit als u de werknemer niet heeft aangemeld. 

Fraude

Wij keren niet uit als er sprake is van fraude.

Eigen schuld

Is het uw schuld dat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt? Dan keren we niet uit. U bent daarnaast niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door opzet of roekeloosheid van uw werknemer

Strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als uw werknemer in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij misleiding, of als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van molest, een atoomreactie of terrorisme. Of als u of uw werknemer zich niet houdt aan de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid keren wij een gedeelte van het verzekerd bedrag uit. 

Wijzigingen

Verandert er iets in de situatie van uw bedrijf? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Een fusie of overname heeft bijvoorbeeld gevolgen voor deze verzekering. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Meld nieuwe werknemers binnen 30 dagen bij ons aan. Ook werknemers die uit dienst gaan geeft u binnen 30 dagen door. Salariswijzigingen geeft u binnen 30 dagen door. U moet er samen met de zieke werknemer alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf de premie over. U betaalt de premie vooraf, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering start op de datum die op uw polis staat. De verzekering duurt drie jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering met één jaar. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De uitkering loopt maximaal tot de AOW gerechtigde leeftijd. 
 

Extra informatie

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Als wij de verzekering stoppen dan kunnen we al betaalde uitkeringen aan uw (ex-)werknemers op u verhalen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de 1e contracttermijn kunt u de verzekering schriftelijk opzeggen per contractsvervaldatum met een opzegtermijn van één maand. Na de 1e contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand.