Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan uw eigen auto gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk en hagel.

Extra informatie

Wilt u meer weten, vraag uw adviseur om meer informatie.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans motorrijtuig of spullen, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Voor deze aansprakelijkheid is een WA-verzekering wettelijk verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw auto beschadigd en kunt u daardoor niet verder rijden? Of is uw auto gestolen, neem dan contact op met de FGD Alarmcentrale. U hebt recht op hulpverlening en kostenvergoeding.

Extra informatie

De hulp bestaat uit berging en vervoer van uw beschadigde auto en/of vervoer van bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland. Ook bij een ongeval in het buitenland regelt de FGD Alarmcentrale hulp.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van uw auto als gevolg van een gedekte gebeurtenis vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

Wij kunnen aanvullende eisen stellen aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto. Vraag hierover advies aan uw verzekeringsadviseur.

Reparatie

Bij alle schade kunt u zelf kiezen waar u de reparatie laat uitvoeren. Dit heeft wel invloed op de hoogte van uw eigen risico.

Extra informatie

Laat u de schade repareren door een reparatiebedrijf waarmee wij samenwerken, dan verminderen wij het eigen risico met € 135,00.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U kunt zelf kiezen waar u de reparatie laat uitvoeren. Dit heeft wel invloed op de hoogte van uw eigen risico.

Extra informatie

Is de ruit van uw auto kapot en laat u het vervangen door een ruithersteller waarmee wij samenwerken, dan geldt een eigen risico van € 65,00. Gaat het om een ruitreparatie, dus zonder vervanging en laat u de reparatie doen door een ruithersteller waarmee wij samenwerken, dan betaalt u geen eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van uw auto en diefstal uit uw auto (inbraak). Wij kunnen aanvullende eisen stellen aan de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto. Vraag hierover advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Accessoires zijn meeverzekerd. Onder accessoires verstaan we alle onderdelen en gereedschappen die onder de standaard uitrusting van de auto vallen, inclusief de opties die in de fabriek zijn ingebouwd en de aan de auto gemonteerde diefstalpreventiemiddelen.

Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Beperkt Casco verzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden en Ongevallen inzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. En door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart. Of vraag uw adviseur om informatie.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd. Wilt u dit wel verzekeren? Kies dan voor de aanvullende dekking WA + Casco.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden via de link bovenaan deze kaart of vraag uw adviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Is uw auto een personenauto dan is uw eigen risico € 135,00 per gebeurtenis. Is uw auto een bestelauto dan is uw eigen risico € 225,00 per gebeurtenis. Bij een bestuurder jonger dan 24 jaar geldt een extra eigen risico. Bij herstel door een door ons erkend reparatiebedrijf kan het eigen risico vervallen.

Extra informatie

Hebben we een ander eigen risico afgesproken, dan vermelden we dat op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa en in andere landen die op de groene kaart staan en die niet zijn doorgestreept. De groene kaart ontvangt u bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via een automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen de premie per kwartaal of per jaar te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. Voor een personenauto is dat maximaal 80% en voor een bestelauto maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Extra informatie

Schade onder de Beperkt Casco dekking heeft geen invloed op de korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat doet u schriftelijk op per mail. De verzekering stopt dan een maand later.